Tuesday, November 6, 2007

ေဍာင္ဓ၀္မၝဳိလ္ (၃၈)

ရန္တၞအ္ကုဪ ေကာန္ဂကူမန္ ညးမႝဳံပၞိက္ ကုဪဒတုဲဖုဪ ဒတုဲၿမေမာ၀္ ညိဂးတုဲ ပတုိန္ထ႟းကုဪ ေဍာင္ဓ၀္မၝဳဪ (၃၈) ဗြဲဘာသာပါဠိ၊ ဘာသာမန္ ႓ါဘာသာေရာင္။

(၁) အေသ၀နာစ ဗာလာနံ = ပြမေ၀င္ပဲါနဴ ပူဂုဪသမႜဳီ၊ ပြမဟြံပံင္ဖက္ ဟုဲဟာဲကုပူဂုဪသမႜဳီ။
(၂) ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ = ပြမပံင္ဖက္ ဟုဲဟာဲကုပူဂုဪတႜပညာ။
(၃) ပူဇာစ ပူဇာေနယ်ာနံ = ကုညးမေထက္ကုဪ သၸပူဇၜဂွ္ ပြမဂြံသၸပူဇၜ။
(၄) ပတိရူပ ေဒသ၀ါေသာစ = ပြမဂြံသၸဒတၜ ဿဌာန္မဗဗြဲ သပၸါယ္ (ဌာန္မႏြံတၜကုဪ ရတ္ပိၿပကာ)။
(၅) ပုေဗၺစ ကတပုညတာ = ပြမဂြံစုိန္ဒွ္တၜ ပူဂုဪညးမေကင္ပတုဲ စရင္ဓ၀္ကုသုဪ။
(၆) အတၱသမာ ပဏိဓိ = ပြမဂြံသွ္ပတၜလ၀္ ဟကုဇကု ဗြဲမၵးရး။
(၇) ဗဟုႆစၥ = ပြမစုိန္ဒွ္တၜ ညးမႝဳံဂႜဳိင္မိင္ ဂႜဳိင္ညာတ္။
(၈) သိပၸ = ပြေလပ္တၜကြတ္ မပတံကြတ္တဲ မဟၞဲကုဪဒုဟ္။
(၉) ၀ိနေယာစ သုသိကၡိေတာ = ပြမမႝဳံကုဪေဒၢတ္ ေဒႜာံဗေတာန္ေလာဲသြာ။
(၁၀) သုဘာသိတ၀ါစာ = ပြမဟုီတၜ ဂလာန္မဆာဲ။
(၁၁) မာတာပိတု ဥပ႒ာန = ပြမေကႜာန္႓ိုတ္ လြှပရာ မိကုဪမ႓ါ။
(၁၂) ပုတၱဒါရႆသဂၤဟ = ပြမဂြံသင္႐ုိဟ္ ထံက္ပင္ ေကာန္ဇာတ္သမၻာ။
(၁၃) အနာကုလာစ ကမၼႏၱာ = ပြမေကႜာန္တၜ ကေမႜာန္ မစာ္စၬးနဴဘဲ။
(၁၄) ဒါနဥၥ = ပြမသႜးပြး ကုဪဒါန္။
(၁၅) ဓမၼစရိယဥၥ = ပြမဟေဂတ္တၜ ေဒၢတ္မၿပဲ။
(၁၆) ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ = ပြမင္မြဲ ထံက္ပင္သင္႐ုိဟ္ ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ ကေလာဒညာတ္။
(၁၇) အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ = ပြမေကႜာန္တၜ ကေမႜာန္ဟၞဲကုဪဒုဟ္။
(၁၈) ပါပ အာရတိ = ပြမေ၀င္ပဲါနဴ ေကင္ကာသရာံပါပ္ နဴေသၝာဲေသၝာဲ။
(၁၉) ပါပ ၀ိရတိ = ပြမေ၀င္ပဲါနဴ ေကင္ကာသရာံပါပ္ ဗြဲေတၞင္။
(၂၀) မဇၨပါန သံယေမာ = ပြမေ၀င္ပဲါနဴ သုင္စ စႝဗ႟ဴ။
(၂၁) အပၸမာေဒါစ ဓေမၼသု = ပြမဟြံဂြံ၀ုိတ္ ဓ၀္သတိ ဿစရင္ဓ၀္ကုသုဪ။
(၂၂) ဂါရေ၀ါစ = ညးေထက္ကုဪဒုင္ ေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜဂွ္ ပြမဂြံေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ။
(၂၃) နိ၀ါေတာစ = ပြမဖ်၀္လ၀္ မာန္မာန ဇကုဇကု။
(၂၄) သႏၱဳ႒ှစ = ပြမတ႐ုိပ္ကုဪစုိတ္ ေလာဲသြာ။
(၂၅) ကတညဳတ = ပြမတီဂုဏ္ ညးေကင္ပတုဲလ၀္ လတူဇကု။
(၂၆) ကာေလန ဓမၼႆ၀န = အခိင္ဗဗြဲ ဒးရးမၢး ပြမဂြံကလင္ ပင္မွိင္ ဓ၀္ညးသပၸ႐ုိဟ္။
(၂၇) ခႏၱှ = ပြမေအင္ဒုင္။
(၂၈) ေသာ၀စႆတာ = အေရ၀္ညးသပၸ႐ုိဟ္တံ ေဒႜာံဗေတာန္ဂွ္ ပြမဟေဂတ္ဗက္ ေလာဲသြာ။
(၂၉) သမဏာနဥၥ ဒႆန = ပြမဂြံဗုဪေလၝာ၀္ ခမှသင္။
(၃၀) ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ = ဿအခိင္ကာလဗဗြဲမၢး ပြမဂြံဓ႐ုီ သှကႜှပ႐ူဓ၀္။
(၃၁) တေပါ = ပြမေဒၢတ္လၝတ္ ဓ၀္သှလ။
(၃၂) ၿဗဟၼစရိယ = ပြမဟေဂတ္ ေဒၢတ္လၝတ္မၿပဲ။
(၃၃) အရိယသစၥာန ဒႆန = ပြမဂြံတီညာတ္ေကတ္ ဓ၀္အရိယသစၥ မၿပဲ။
(၃၄) နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ = ပြမဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ ကုဪ နိဗၺာန္။
(၃၅) နကမၸတိ = ႓ုိန္ရဒးဇုီထဗတ္ကုဪ ေလာကဓ၀္ဒစာံကုီေလ၀္ စုိတ္ဟြံခ်ှဒရာင္။
(ေလာကဓ၀္ဒစာံမၢးဂွ္ - ဒယွ္တွ္၊ ဟြံဒယွ္တွ္၊ ဟုီထုိင္သး၊ ဟုီဂ႐ုိဟ္၊ လာဘ္သကာ၊ ေလင္ဒုိက္၊ တသုိက္၊ ဒဒုိက္)
(၃၆) အေသာက =
႓ုိန္ရဒးဇုီထဗတ္ကုဪ ေလာကဓ၀္ဒစာံကုီေလ၀္ ပြမဟၞဲကုဪ ဓ၀္စံင္တူ။
(၃၇) ၀ိရဇံ =
႓ုိန္ရဒးဇုီထဗတ္ကုဪ ေလာကဓ၀္ဒစာံကုီေလ၀္ ပြမဟၞဲကုဪ ကႜဳိက္ေလၝင္ကိေလသ။
(၃၈) ေခမံ =
႓ုိန္ရဒးဇုီထဗတ္ကုဪ ေလာကဓ၀္ဒစာံကုီေလ၀္ ပြမဟၞဲကုဪဘဲ။

ဣ၀ြံ မစုိန္ဒွ္တၜ ေဍာင္ဓ၀္မၝဳိလ္ (၃၈) ေရာင္။ ေကာန္ဂကူပုိယ္တံ သုီဖအုိတ္ ကုဪဂြံဍဳိက္ေပင္တၜကုဪ ဓ၀္မၝဳိလ္ မၿပဲ ၿပဲတုဲ ကုဪဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယ သုီညးဖအုိတ္ညိ။


No comments: