Friday, December 21, 2007

အေလံကြာန္မန္

ရမ်ာင္ကၜ၀ၜျဗဳ .......... ဗၞံက္ဗုအ႐ုိဏ္တၞး .............. အကးေတံေက၀္ျဇဳင္
လာင္မုက္က႟ၜပါင္စုင္ ...... ဟြံၾသဳင္ဟုံဍာ္ပႜန္ ......... စႜန္ဂေစံလံက္ေလတ္၊
ထ႟က္ယာတ္လၱဴပႝးမြဲ ...တဲ႓ါပင္ကႅံေလၝာ၀္ ......ကေယ်ာ၀္ေဍန္ပႝာင္ေဇတ္
ဟြံလုီသုီကုဪေလၞတ္ ......... ေဒၢတ္မံင္ဟြံသၠဳတ္တၝဲ ....... ဿစုိတ္သဒၶါလ်ဳင္။

ေလၝာ၀္က်ာ္ရာဒႝာေလ၀္ ....... သေဗၺသတၱာတအ္ ....... ပၚပရအ္ကုသုဪ
ေဖ်ံေမတၱာဇုိန္ကုဪ ............ မြဲလုဪဟြံေသၞဟ္အာ ........ ျပင္ဏာသုီဖအုိတ္၊
ေလၝာ၀္က်ာ္တုဲအုိတ္ေဟင္....ေျပင္ဓ၀္သဒၶါလ်ဳင္ ....သၝဳသႜဳင္ငၝဳဟ္ဍင္အုိတ္
႐ုဲေကတ္ခုိဟ္ဿစုိတ္ ........ ပဲါဖအိုတ္ေစာင္တး ........ ညံင္အးထပဲါတြဳဪ။

ဍဳန္လ၀္ပုင္လၱဴဖၜ .......... ပၞတ္သၬၜေပၬန္လ၀္တၞး .......သအးကြဟ္သၝိကႜာ
ဿ,မၝးဟြံကုဪျခာ ............. ကြဟ္အာေဇ်ာ္ခေရာ္ .......ဂေစာ္ညံင္အးဆာဲ၊
ကြဟ္သၝိအးတုဲဗက္ ....... ဆက္အာလၸာ္ဍာန္ဂႜံင္ ..... ညံင္ဂြံရံင္သပၸဲါ
အိက္ေျပင္ဂႜၜဟြံပဲါ ......... ဂြံဆာဲအုိတ္အးဂႜံင္ ........ စံင္ဟြံကုဪေသွ္အာ။

ပုင္စိန္အုိတ္တုဲစုင္ ....... ကၬဳိပ္ပုင္လၱဴသပၸဲါ ...... သြက္နာဲအစိေႏၱ
ေျပင္ပုဗၺစိေတၱ ........... ညိေလ၀္ဟြံကႜိခန္ ...... ဂႜဳိင္တန္ေစတနာ၊
မုဥၥေစတနာ ............. ဟြံျခာသုီပရ ............. ပိ႑ပါတ္ပူဇာ
ရၜဂၜသုီဂါထာ .............. စိတၱာေမွာ၀္ဇၜေလာန္ ....ေကာန္မန္လ်ဳင္ဗုေဒၶ။

ပူဇၜက်ာ္တုဲအုိတ္ ......... စုိတ္ေတံစၞှအာပႜန္ ...... ဟြံခႜန္သြက္ေကာန္က်ာ္
ၾကာတ္ပၝာန္ဇန္ဂႜဳိင္သာ္...ဍာ္သဒၶါျဇဳင္ေလာန္...လၱဴေကာန္က်ာ္ဟြံေဆာတ္၊
စုတ္ပုင္ေပင္ပၝာန္ပႜန္...ဇန္စုတ္သုီဍာ္ေက၀္...ပေလ၀္ေကတ္ယာတ္ေဍာတ္
သုီဂါထာဇှေဖၬာတ္.... ေဍာတ္ေဇႝာ္ေကာန္ငၝာ္ဇှ ..... စၞှမံင္သင္ေကာန္က်ာ္။

သင္ေကာန္က်ာ္နာဲသာ ..... သိကၡာသုီဣန္ရှ ....... သၝှလလံမင္မြဲ
အတုိင္လအာနဲ ..... ၀ိနဲက်ာ္နာဲသာ ......... ႐ုင္သၝာဗြဲဗႝှ၀န္၊
ကၛေစွ္ပိ႑ပါတ္ .... ရံင္ညာတ္အာပန္ဟတ္ .... စုိတ္ထတ္လ်ဳင္ဇၞာပ္ဇန္
ေကာန္က်ာ္နာဲမွာဇန္ ..... ရန္ဖုဪလိုက္ ပလုိက္ ..... တသုိက္နာဂတ္မြဲ။

ဒကာညးေစ႟ာ္သင္ ........ ညာတ္သင္တအ္ကၛကႜဳင္ ...... ေလၝာ၀္တႜဳင္နဴဇေမၝာဲ
လံင္ပိ႑ညံင္ေပဲါ ...... မိပ္ေစာဲဂြံကုဪဒါန္ ...... ဒၞဳင္ဒါန္ထၸဳဦဘိကၡဳ၊
ဇၞာပ္ဒကာလံင္ဏာ .... နိဗၺာနႆ - ဆတ္ ... ပစၥေယာေဟာတု
တႜဒါန္ပုိယ္ဘိကၡဳ ...... ျဇဳင္ဂြဳတသုိက္တြဳဪ .... ကုဪစုိပ္နိဗၺာန္ေလာဲ။

လ်းသၞိင္တၝဲေတံဍဳိန္ ..... ကြဳိန္စရာဲေလ၀္ေဂါ၀္ ...... ေက်ာ၀္အကးတၞးတၜ
ေလၞတ္ေကာန္မန္ပုဦအၜ ..... ဇၞန္ပၠၜသုီေယန္သႝာင္ .... ပၠၜရာင္သပၸဲါေဂါ၀္၊
ေကႝာတ္အုိတ္စြံေခၞာံ ..... ေကာံဇန္ပၠၜညှသာ ......... လၜအာဖုဪဂြံေလၝာ၀္
ဗုီေဍာင္ပၠၜရာင္ေမာ၀္ ...... ကုဪေဂါ၀္ရာင္မာန္ရ ...... ဇၞာပ္ဘြၿပံင္တရၜ။

ရပ္ဂြံဇၞန္ပၠၠၜကုီ .......... သုီဿကၬဳိပ္ဍာ္နဳင္ ...... ေကာ္စုင္သုီသၠအ္ရဲ
႓ါပိမြဲေတာဲၿပဲ ...... ဿပါင္ဂုဏ္က်ာ္ျဗဳ ........ ျဂဳျဂဳေဂႜာဲတုိန္အာ၊
တုိန္စုိပ္ဘာလွာဲဍာ္ ...... ေလၝာ၀္က်ာ္အာတ္ဒၢဳိန္သှ...... သှမသုန္ညှသာ
ဇုိန္ပုိန္ကုဪသတၱာ ..... ဂါထာေဖၬာတ္ညှခုိဟ္ ...... အုိတ္တၞဳိဟ္သတ္ဂႜဳိင္တဲ။

အေလံကြာန္ပုိယ္မန္ ... ဂႜဳိင္တန္ဟုီဟြံအုိတ္ ....စုိတ္ေလ၀္ဍဳိန္ေဍာတ္ေလာန္
က်ာ္ေဇႝာ္တမႜာေစာန္ ..... ေကႜာန္ပၛဳင္ထ႟းလ၀္ဂႜံင္ ...... ညံင္ဘာသာဂြံသႜဳင္၊
ဒကာသင္လၞဳဟ္ေဟင္ ...... ယုိက္ေဂႜင္အာေဏာင္ေတွ္ .... ေသွ္႓က္ဟြံသ႐ုင္
ျပေ၀ဏှမန္စုင္ ......... ေရင္တႜဳင္တၞအ္ညးအဲ ...... ႐ုိဟ္တၝဲပုိယ္ဂုိတ္ေကၞာန္။


တႜဂုဏ္ခမနှယ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Sunday, December 9, 2007

ဗုီ႐ုပ္ဂမႜဳိင္ဗုီ႐ုပ္၀ြံ စၞတ္သမၱီစ ဗုီ႐ုပ္အာစာသႜပတ္မန္ မွာေထရ္ဗုဒၶေဃာသာ ေရာင္။
ဗုီ႐ုပ္၀ြံ ႏြံျပာကတ္တၜ ဿအာလု၀ိဟာရ၊ (ဒႝာဲဂုိဟ္တၞအ္ထုီ ပတုိန္စတုတၳသံဂါယန)၊ ဍဳင္သှရိလကၤာ။ဗုီ႐ုပ္က်ာ္ပဋိမာ႐ုပ္၀ြံ က်ာ္ေဇႝာ္မန္ဘာၾကဳင္ထပွ္၊ ဍဳင္ေသံ ကုဪလ၀္ဒါန္ေရာင္။
ညးကုဪလ၀္ဒါန္ ဗုီ႐ုပ္က်ာ္ပဋိမာ႐ုပ္ ႓ါဇကု လၞဳဟ္ႏြံျပာကတ္ ဿဍဳင္သှ္ရိလကၤာ ဒုင္သၸေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ ဿခဒမ္ ဇေရင္ ဘာဓာတ္အငၝာပ္က်ာ္ႀတဲ ဍဳင္ကာႏၵှ မြဲဇကု၊ ဿခဒမ္ ဇေရင္တမ္ၿဇဲ မဟာေဗာဓိ ဒကၡိဏသာခါ ဍဳင္အနဳရာဓပုရ မြဲဇကု။ ေတၞင္မြဲသာ္ဂွ္ ဿသၞ၀္ထ၀ဲါပဋိမာ႐ုပ္ ဒႝာဲပႝင္ဂွ္ ညးပုတ္လ၀္လိက္မန္ ယၞဳညးတႜကုသုဪတုဲ ညးရာလ၀္ဒႝာ ``ဖုဪကုသုဪ၀ြံ ကုဪဂြံကလိဂြံ ဘ၀ဗႜး႓း ျပဟ္ျပဟ္တုဲ ကုဪဂြံကေလင္ကလိဂြံ ဍဳင္မန္ ျပဟ္ျပဟ္ညိ´´


ဗုီ႐ုပ္ကသူဏံ၀ြံ ဗုီအလံင္ပယ်င္မန္ ျပာပ္အာမံင္ သီ႓ှ ဿၾကဳင္ကလ်ာဏှ သြက္ဂြံဗွ္ခမှေရာင္။
အလံင္ပယ်င္ ခမှမန္ဂမႜဳိင္၀ြံ မစုိန္ဒွ္တၜ အလံင္ပယ်င္ သၞိင္မန္ဓမၼေစတှ သအးဇၝးသာသနာတုဲ ဖေအာ၀္ဗလးနင္ သြက္ဂြံဗွ္ခမှတၞိ ဿဇေရင္ခမှ ဂုိဏ္မဟာ၀ိဟာရ တကအ္သိင္ဃုဪ (သှရိလကၤာ)။ ႐ုပ္ကသူ၀ြံ ခ်ဴဓဇက္လ၀္တုဲ လၞဳဟ္ဂြံဆုဪေကတ္ ဿသကဲဗဒင္ သီကလ်ာဏှ (ဇေရင္ၾကဳင္ကလ်ာဏှ) ဍဳင္သှရိလကၤာ ေရာင္။


ဗုီ႐ုပ္ဏံဂွ္ မစုိန္ဒွ္တၜ ဗုီ႐ုပ္ သှရိမဟာေဗာဓိ (ဒကၡိဏသာခါ) မဒွ္ကႝာင္ၿဇဲေဗာဓိ ဒလာဲက်ာ္ ကႝာင္ဒုိဟ္သႜဳင္က်ာရ။
(ပေရာ၀င္တႝံၿဇဲေဗာဓိ ဍန္ဍန္ ဿကၬဳိပ္လိက္ေႀတံေတံ ေျမာ္လ၀္တုဲရ)

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

Saturday, December 8, 2007

ကဗ်လကၤာ ပါရမှ (၁၀)

၁။ ပုိန္ျဒပ္ကႜအ္သြ၀္ .................... ဒွ္ဗြ၀္က်ာ္ႀသှ
ရန္တၞအ္နိဗၺာန္ .................... သႜးမာန္ၿဖှၿဖှ
နဴဒဒုိက္ဂွ္ .................... ဗြဲျပဟ္ဂြံႀကှ
သႜးတၜရ .................... ဒါနပါရမှ

၂။ ႐ုပ္သာ္ကာယ .................... ႏြံရက်ာ္ႀသှ
ကာယ ပါင္စုိတ္ .................... ၿပဲအုိတ္ဂုိတ္လြှ
နဴဒဒုိက္ဂွ္ .................... ဗြဲျပဟ္ဂြံႀကှ
မင္မြဲရ .................... သှလပါရမှ

၃။ ေ၀င္ပဲါေထာံရ .................... ေလာဘဍာ္႓ှ
ဗုိက္လၱက္ယာတ္ေဖ်ာန္ ......... ေဂါ၀္ေလာန္ဗုဪသၝှ
ပြသပၸ႐ုိဟ္ .................... ဒွ္မံင္ခုိဟ္ဇှ
တိတ္ၿဂဳိပ္ရ .................... ေနကၡမၼပါရမှ

၄။ ေဗၱာန္ကတ္လၝတ္အာ ........... ပညာေလာကှ
ေလာကုတၱဳဪကုီ .................... အုိတ္သုီကြတ္ဇှ
ညံင္ဂြံေလပ္အုိတ္ .................... ေကႜံစုိတ္ဂိုတ္လြှ
ကၬဳိက္ေပင္အာ .................... ပညာပါရမှ

၅။ ေရင္တႜဳင္ဖုဪစၞတ္ .................... သြက္သတ္ေလာကှ
ဂုိတ္လြှေကႜာန္အၜ .................... ဗုိန္တၜဟြံခ်ှ
ဇၞာပ္ကေမႜာန္ရ .................... ဂုိတ္သၸဓ၀္လြှ
၀ှရိယ .................... ဒွ္ရပါရမှ

၆။ ဿ မၝးကာယ .................... ဒုကၡဂႜဳိင္ဇှ
ေအင္ဒုင္မံင္ပႜန္ ................. တန္ၾကန္ဟြံခ်ှ
ဓ၀္ကုသုဪေဂါ၀္ ................... ေဇႝာ္ေမာ၀္သရှ
ေအင္ဒုင္ဇှ .................... ခႏၱှပါရမှ

၇။ ဂလာန္ဟြံဒွ္ .................... ဗြဲျပဟ္ေ၀င္သၝှ
ဂလာန္ဍာံဒး .................... ဟုီဂးညှညှ
ေလၞင္ဓ၀္ခုိဟ္ေဟင္ ............. ျပဳေျပင္ဣၿႏၵှ
ဍာံစၞတ္ရ .................... သစၥပါရမှ

၈။ ဒါနသှလ .................... ေကႜာန္ရသှကႜှ
ဘာ၀နာၿပဲ .................... ေဇႝာ္ပၞ၀္ၿဖှၿဖှ
သွ္ပၱၜစုိတ္စၞတ္ ................... ဗုိန္ဗတ္တုိင္ခှ
အဓိ႒ာန္ .................... ဟုီမာန္ပါရမှ။

၉။ ေဍာတ္ေဍာတ္ေဇႝာ္ေဇႝာ္ ........ ဟုီေကာ္သတ္ဇှ
မႝိဟ္အိန္ၿဗဳီကုီ ................... အုိတ္သုီသတ္ပၛှ
ဘုံတိရစၧာန္ .................... ျဇဟာန္ဆာန္ညှ
ေဖ်ံေမတၱာ .................... ဟြံျခာပါရမှ

၁၀။ ဇၞာပ္ညးအဲၿပဲ .................... ယုတ္သ၀္ဟြံသၝှ
ကၬဳဟ္ဆာန္႓ါဂွ္ ................... တုပ္သၞဟ္ႏြံညှ
စြံမဇၨ်ဟ္ရ .................... သတၱေလာကှ
ဥေပကၡာ .................... ဒွ္အာပါရမှ။


က်ာ္ေဇႝာ္နာဲေကသရ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...