Thursday, December 4, 2008

ဗုီရုပ္ဂမႜဳိင္


ဂေကာံနာဲစုိ၀္ ဍဳင္ေရ၀္ ဒဂုိန္မံင္သှလ ပၬဲဗုဒၶဂယာ


ဂေကာံတႜဂုဏ္အာစာ ဇာဂရ ေကုာံ ဒါယကာ

ဂေကာံတႜဂုဏ္အာစာ ဣႏၵသာရ ေကုာံ ဒါယကာ

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ပရုိင္ရဲေလၝာ၀္က်ာ္ ဗုဒၶဂယာ

ပၬဲ႓ါပိသႝာံဏံ၀ြံ ေကာန္ဂကူမန္ ဗုဒၶဘာသာ တအ္ညးဂမႜဳိင္ သုီခမှသင္၊ သုီခရွ္ဒါယကာ လန္ေဂတ္ေႀက၀္ ေလၝာ၀္က်ာ္ ဗုဒၶဂယာ မဇၹ်ိမေဒသ ဂႜဳိင္ကႜဳင္ဂွ္ ဂြံဆုိ၀္ေကတ္ရ။ အခိင္ေတံေဏာင္ ဟုီေတွ္ က်ာ္ေဇႝာ္အာစာမန္ ေကုာံ ဒါယကာ ဗႝတ္ညိညကုီ ကႜဳင္စုိပ္မာန္ရ။ လၞဳဟ္ ဟုိတ္နဴဂႜံင္တရၜ ကလိတ္ကေလာတ္ကုီ၊ ဟုိတ္နဴေကာန္ဂကူ မန္ပုိယ္ မတ္ပံက္ကႜဳင္တုဲ ဒွ္ကႜဳင္လ်ဳင္ လတူ႒ာန္ေဒသ ပြှပြဴက်ာ္ဒွ္ကုီတုဲ မြဲသႝာံကုိ၀္မြဲသႝာံ ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ စုိပ္ဂႜဳိင္ကႜဳင္ရ။

နဴဍဳင္မန္ေတံဟုီေတွ္ ဒးသုင္ေစာဲ ခရိတ္႓ုိတ္ စွ္ကုိဋ္ ဒေက၀္ျပင္ျပင္ဂွ္ ရုမ္ဂပ္ရ။ နဴတမ္သႝာံ ၂၀၀၈ ေတံဂွ္ ဂေကာံေလၝာ၀္က်ာ္ နဴဍဳင္မန္ က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ဘာကြာန္ကအ္ပလုိင္ ဍဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံခမှမန္ ေကုာံ သၝိကၞိန္ နာဲဆီဟံသာ မိေကာန္မှ ေကုာံ ေကာန္ဇာတ္ နဴဍဳင္အေမရိကာန္ေတံကုီ၊ တႜဂုဏ္အာစာဣႏၵသာရ ဍဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံခမှမန္ ေကုာံ ဒါယကာ နဴ၀ွတ္၀ုင္၊ အႀကန္ (အေမရိကာန္) ေတံကုီ စုိပ္ကႜဳင္ေလၝာ၀္က်ာ္ ဗုဒၶဂယာ ေသဲေသဲရ။

တုဲပႜန္ တႜဂုဏ္အာစာဇာဂရ (တုိက္ဓ၀္ဖာဂႜ၊ ေရ၀္) ဍဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံ ဒါယကာမန္ နဴဍဳင္ေရ၀္၊ ဒူရာ ဗႝတ္ ၅၀ တႜ၊ နာဲစုိ၀္ (ေရ၀္) ဍဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံဒါယကာ နဴဍဳင္ေရ၀္ ဗႝတ္ ၁၀ တႜ၊ သာ္၀ြံ တႝဟ္တႝဟ္ ကႜဳင္စုိပ္ ေလၝာ၀္က်ာ္အုိတ္ရ။ ရာသှေလၝာ၀္က်ာ္ ဗုဒၶဂယာ၀ြံ သၸပတမ္နဴ ဂိတု ၀ွ္ တုဲ စုိ၀္ကုိ၀္ ဂိတု စဲ၊ ပသာ္ ဒွ္ရာသှ ေလၝာ၀္က်ာ္ေရာင္။ ပဲါနဴဂွ္ေတွ္ ကၞဳဲရဲေလၝာ၀္က်ာ္ ကႜဳင္စုိပ္ ေအာန္ေကြံေကြံေရာင္။ သႝာံ ၁၃၇၀ ဏအ္ သၸပတမ္နဴ ဂိတု၀ွ္ဏအ္တုဲ ရဲေလၝာ၀္က်ာ္ စုိပ္ကႜဳင္ မပတမ္ ဂေကာံနာဲေကာန္ေစာန္၊ ဂေကာံက်ာ္ေဇႝာ္ ဘာသိဂၤုတၱရ (လဂုင္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္ေႀက၀္ဏာ ဘာဗၞံက္၊ ဂေကာံတႜဂုဏ္အာစာေတဇ ဘာရာမညာလကၤာရ (လဂုင္) ေကုာံ ဒါယကာမန္ ဗက္ကႜဳင္ကေရာံ ဂေကာံရဲပလံင္ ေလၝာ၀္က်ာ္တအ္ဂွ္ စုိပ္ကႜဳင္မံင္ ျဂဳျဂဳအုိတ္ရ။

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...

ပရုိင္ရဲေလၝာ၀္က်ာ္ဗုဒၶဂယာ


ၬဿစၞတ္တၝဲ ၂၁၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စုိ၀္ကုိ၀္ ၀၁၊ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဂွ္ နဴဍဳင္မန္ေတံ တႜဂုဏ္အာစာေတဇ ဍဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံမန္ ေကာန္ဗုဒၶဘာသာ တအ္ညးဂမႜဳိင္ကုီ၊ ေကုာံ သၝိကၞိန္ နာဲေကာန္ဗႜာဲ မိအဥၨလှ နဴဍဳင္ခါဏာဒါ ေတံကုီ စုိပ္ကႜဳင္ ဍဳင္အိႏၵိယ (မဇၨ်ိမေဒသ) ေလၝာ၀္က်ာ္ဗုဒၶဂယာ ေရာင္။

Type the rest of your post here.

မိက္ဂြံတီေပင္ေပင္မၢး ဍဳဪညိ...