Saturday, November 17, 2007

ေအင္ဂြံစေကႜင္

သတၱံကၬဳဟ္ရ ............. ဒွ္သႝဂႜဳိင္မိင္
ဒုဟ္ဒဏ္ဂႜဳိင္ကုီ .......... ခ်ဳိတ္သုီ၀ိ၀ိင္
ခ်ဳိတ္တုဲစုိပ္ဒႝာဲ ............အပဲါသၝိသၞိင္
ညးဟြံေအင္ ............ ဍဳိက္ေပင္ဒုဟ္ဏံဂႜိင္။

သတၱံသၬဳိက္ဆာန္ .....သႝႀကာန္ေအာန္သိင္
ဒုဟ္ဒဏ္ေအာန္ကုီ ....ခ်ဳိတ္သုီလဟိင္
ခ်ဳိတ္တုဲစုိပ္ဒႝာဲ......... ဘုံဆာဲသြ၀္သႝိင္
ညးေအင္ဒုင္ ......... ဖုဪစုင္ပုိယ္ဂြံမိင္။

ယ၀္ေအင္ဒုင္မာန္ ....နိဗၺာန္စုိပ္ေသာင္
ေအင္ဟြံမာန္ရ ......ဒွ္သႝမြဲေတာင္
ေအင္ဂြံစေကႜင္ ......ဍဳိက္ေပင္မိပ္ေသႜာင္
ဟြံေအင္ရ ..........မုခ်လေလင္ေရာင္။

က်ာ္ႀတဲတႜညာဏ္ .... နိဒါန္မြဲေတာင္
ညးဟြံေအင္ဒုင္ ......ဒုဟ္စုင္ဟြံေယာင္
ညးေအင္ဒုင္ပႜန္ ....ဒုဟ္ဒဏ္ၿပဟ္ေသာင္
ဟုိတ္ဂွ္ပညဳင္ ..... ေအင္ဒုင္ခုိဟ္ေကြံေရာင္။

No comments: