Friday, November 30, 2007

ပြမဟၞဲကုဪညးနိမိတ္ဗဒွ္ (No Creator God)

ဗုဒၶဘာသာတအ္ ဟြံပေတွ္ ညးနိမိတ္ဗဒွ္။ ပုိယ္မႝိဟ္တအ္ ဂြံကတုဪဒွ္ကႜဳင္ဂွ္ ဟုိတ္နဴကမ္ ေကုာံ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ ေရာင္။ မႝိဟ္တအ္ ဂြံကတုဪဒွ္ကႜဳင္ဂွ္ (God) ဂတ္ လုဪမြဲေလ၀္ ကတုဪဗဒွ္လ၀္ဟြံေသင္။ မြဲတၝဲဂွ္ ညးဘာသာ သအာင္မြဲ ကႜဳင္တုဲသၞာန္အဲ ``ဿဘာသာနာဲတအ္ ပေတွ္မံင္ (God)ဂတ္ ကုီဟာ?´´၊ ပေတွ္/ဟြံပေတွ္ဂွ္ အဲဟြံဟုီဏီ၊ အေဃာဂွ္ ဿတဲညးေတံ ရပ္လ၀္ကမ္မရာ မြဲမတုဲ အဲသၞာန္ညးေတံ ``ကမ္မရာ စက္တက္ဗုီ ဿတဲနာဲဂွ္ နဴဍဳင္လုဪေရာ...? ညးေတံကေလင္သွ္ ``နဴဍဳင္ဂ်ပါန္´´။ ``ဟုီဟဂွ္ေတွ္ ကမ္ပဏှ ဿဍဳင္ဂ်ပါန္ဂွ္ 'ဂတ္' ဖအုိတ္ဟာ?´´။ တုဲေတွ္ အဲထပ္သၞာန္ညးေတံ... ``နာဲဟုီတအ္ပေတွ္မံင္ ဂတ္ နိမိတ္ဗဒွ္လ၀္ အလုံအုိတ္သုီတုဲ ဂတ္ ဂွ္ ညးလုဪမြဲ နိမိတ္ဗဒွ္လ၀္ကုဪေရာ?´´ ညးေတံသၝိတ္ၿဇမံင္ ပႜန္တုဲ မုေလ၀္ အဲဟြံဆက္သၞာန္ဟဂွ္ရ။ ဆဂးညးေတံသၞာန္အဲ ပေရာစပ္ကုဪ ဗုဒၶဘာသာ ဗြဲမဂႜဳိင္။ ဗြဲေတၞင္ေတွ္
ပေရာကမ္၊ ပေရာသံသာ ေကုာံ ပေရာခ်ဳိတ္တုဲ ဗုီဂုိင္ေကတ္ ပဋိသႏၶိဘ၀တၞိ။ အဲသွ္ကုဪညးေတံ မြဲတုဲမြဲရ။ ဗြဲဘာသႏၱရ ေအန္ဂလိက္ဂွ္ အဲေလ၀္ဟြံစိေစာန္ ေကြံေကြံတုဲ ႓ိုတ္သၞဟ္အေစာံမာန္ သွ္ဏာကုဪရ။ အုိတ္ေကႝာတ္.... ညးေတံဒုင္တဲ ဒဒွ္ရလညာတ္ ဗုဒၶဘာသာ ``ႚဟိပႆိေကာ´´ ေကုာံ ``၀ိဘဇၨ၀ါဒ= ဘာသာဒုင္ပၚပဲါ´´။ (ပေရာ ``ႚဟိပႆိေကာ ေကုာံ ၀ိဘဇၨ၀ါဒ´´ ၀ြံ ဗြဲႀကၜမွ ထပ္ေသာင္ကုဪပႜန္ေရာင္။)

အေရ၀္အဲစုိပ္အာ အလုဪေရာ.... အ၀္တၝဲဏံ ေသာင္ကုဪပေရာ ``နာဲထ၀္´´ ပတုိန္ထ႟းလ၀္ ``ဗုဒၶဘာသာ ဟၞဲကုဪညးနိမိတ္ဗဒွ္မၢး အရာအုိတ္သုီ ဗုီလုဪဂြံကတုဪဒွ္ကႜဳင္ဂွ္ေရာ?´´ ဍန္ဍန္ေဂႜံေဂံႜေတွ္ အတုိင္အဲဟုီလ၀္ နဴကႜင္ဏံရ။ ဟုိတ္နဴကမ္ ေကုာံ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာေရာင္။ (စပ္ကုဪပေရာ ``ကမ္´´ ၀ြံ စုိပ္ဒႝာဲက႑ပေရင္ ``ကမ္´´ ေတံမွ ကေလင္ေသာင္ကုဪ ဗြဲႀတးေရာင္)။ တုဲပႜန္.. ဟုိတ္နဴ ``ဓ၀္နိယာမ (၅) ျပကာ´´ မတြံဂး...

(၁)ဥတုနိယာမ= မပတံ သဘာ၀ရာသှဥတု၊ က်ာ၊ ၿဗဲ၊ ႓ုိဟ္၊ လတုိပ္၊ ကတၜ၊ ၿပံင္လွာဲ ဂြံကတုဪဒွ္ကႜဳင္။ ဟုိတ္နဴ သဘာ၀ဥတုတုဲ မပတံ ဇ၀္၊ ပကၜ၊ သတ္ဆုတအ္ စုိပ္အခိင္ေဍံမၢး နကုဪသဘာ၀ဓ၀္ နိယာမ အလုဪလုဪ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္။ ဟုိတ္နဴ သဘာ၀ဥတုတုဲ စုိပ္အခိင္မၢး မပတံ က၀္တူ၊ က၀္လုီ၊ က၀္တန္ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္ေရာင္။

(၂)ဗှဇနိယာမ= မပတံ မေႀသာံ ျဂာတ္တုဲ နကုဪမတုပ္သၞဟ္ကုဪ ဗှဇ တႝံေႀသာံကႜဳတ္တုိန္။ တႝံဆု၊ တႝံဒုန္၊ တအ္ေလ၀္ ဗြဲတုပ္သၞဟ္ကုဪ ဗှဇ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္ေရာင္၊ ဣ၀ြံ သၸဟုိတ္ကုဪ ဗှဇနိယာမတုဲ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္ေရာင္။

(၃)ကမၼနိယာမ= မပတံ ပေရင္ကမ္ (ကေမႜာန္) ခုိဟ္/ပေရံ။ နကုဪကမ္ခုိဟ္ ယ၀္ဂုိင္ေကတ္ ပဋိသႏၶိမၢး ကလိဂြံဒုင္စသုိင္ မပတံ တသုိက္မႝိဟ္၊ တသိုက္သြ၀္။ နကုဪကမ္ပေရံပေရံ ယ၀္ဂုိင္ေကတ္ပဋိသႏၶိမၢး ဒးအာစုိပ္ ဿဘုံအပါယ္ပန္ မတြံဂး ၿပဳိတ္၊ နရက္၊ တိရစၧာန္၊ အသူရိကာယ္။ တဲုပႜန္ နကုဪကမ္ဂွ္ သတ္လၝဳဪဟၞဲကုဪဇုိင္တဲ၊ သတ္လၝဳဪ မႝဳံကုဪဇုိင္႓ါ၊ လၝဳဪသတ္ဇုိင္ပန္၊ သတ္လၝဳဪမႝဳံတၜ ကုဪကေသာ္၊ သတ္လၝဳဪ မႝဳံတၜကုဪဇုိင္ဗြဲမဂႜဳိင္၊ သတ္လၝဳဪမႝဳံကုဪဂ်ိ၊ သတ္လၝဳဪမႝဳံကုဪျဂင္၊ သတ္လၝဳဪမႝဳံကုဪဗတ၊ သတ္လၝဳဪမပတံ စၞလှလိင္ ပၞတ္ဇကုတၞး မပတံသာ္၀ြံ တႝဟ္တႝဟ္ကတုဪဒွ္ကႜဳင္အုိတ္၊
တင္စၞတ္။ ။ ဿကမၼနိယာမ၀ြံ လၝဳဪပၚတိတ္ဒွ္အာ ေယာနိနိယာမ တႝဟ္ျခာမြဲပႜန္ရ။ ဆဂးဿဒႝာဲဏံ၀ြံ ေယာနိနိယာမဂွ္ ပံင္စုတ္လ၀္ ဿကမၼနိယာမေရာင္ သမၱီ။

(၄)ဓမၼနိယာမ= အခိင္ကာလ မပတံ ေဗာဓိသတ္သႜးပဋိသႏၶိ သဘာ၀ သာဓုကာ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္ မပတံတိခ်ှ၊ လ်းတၞးျပာကတ္ကႜဳင္၊ မပတံနိမိတ္ (၃၂) ကတုဪဒွ္ကႜဳင္။ ဟုိတ္နဴအ၀ိဇၨာတုဲ မပတံ သခၤါရကတုဪဒွ္ကႜဳင္။ ပူဂုဪကလိဂြံမဂ္ဖုဪတအ္ဂွ္ ပြမသၸေဇႝာ၀္မတ္ ကုဪ နိဗၺာန္။ သဘာ၀ပူဂုဪအရှ ညးမဟၞဲကုဪ ကႜဳိက္ေလၝင္ကိေလသ ဟၞဲကုဪအ၀ိဇၨာ၊ တဏွာတအ္ဂွ္ ဍာ္ေကုာံအရက္ ဖက္ႏွၜတုဲ ႓ုိန္ဖ်ဳင္ကုီေလ၀္ ဍာ္ေဟင္လုပ္တုဲ ထႝဟ္အရက္တအ္ဂွ္ လုပ္ကႜဳင္ဟြံမာန္ မပတံသာ္၀ြံ သဘာ၀ဓမၼနိယာမ ကတုဪဒွ္ ဗြဲသဘၜေဍံေရာင္။

(၅)စိတၱနိယာမ= နကုဪအာ႐ုီစုိတ္မြဲမြဲ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္မၢး နကုဪသဘာ၀ေဍံကုဪေဍံ ၀ှထိစုိတ္ကတုဪဒွ္ကႜဳင္။

ဣ၀ြံ ဓ၀္နိယာမ မသုန္ျပကာ ဗုဒၶဘာသာတအ္ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္လ၀္ေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဿဗုဒၶဘာသာ ညးမနိမိတ္ဗဒွ္ မတြံဂး (God ဂတ္) ဂွ္ ဟၞဲ။

No comments: