Friday, December 21, 2007

အေလံကြာန္မန္

ရမ်ာင္ကၜ၀ၜျဗဳ .......... ဗၞံက္ဗုအ႐ုိဏ္တၞး .............. အကးေတံေက၀္ျဇဳင္
လာင္မုက္က႟ၜပါင္စုင္ ...... ဟြံၾသဳင္ဟုံဍာ္ပႜန္ ......... စႜန္ဂေစံလံက္ေလတ္၊
ထ႟က္ယာတ္လၱဴပႝးမြဲ ...တဲ႓ါပင္ကႅံေလၝာ၀္ ......ကေယ်ာ၀္ေဍန္ပႝာင္ေဇတ္
ဟြံလုီသုီကုဪေလၞတ္ ......... ေဒၢတ္မံင္ဟြံသၠဳတ္တၝဲ ....... ဿစုိတ္သဒၶါလ်ဳင္။

ေလၝာ၀္က်ာ္ရာဒႝာေလ၀္ ....... သေဗၺသတၱာတအ္ ....... ပၚပရအ္ကုသုဪ
ေဖ်ံေမတၱာဇုိန္ကုဪ ............ မြဲလုဪဟြံေသၞဟ္အာ ........ ျပင္ဏာသုီဖအုိတ္၊
ေလၝာ၀္က်ာ္တုဲအုိတ္ေဟင္....ေျပင္ဓ၀္သဒၶါလ်ဳင္ ....သၝဳသႜဳင္ငၝဳဟ္ဍင္အုိတ္
႐ုဲေကတ္ခုိဟ္ဿစုိတ္ ........ ပဲါဖအိုတ္ေစာင္တး ........ ညံင္အးထပဲါတြဳဪ။

ဍဳန္လ၀္ပုင္လၱဴဖၜ .......... ပၞတ္သၬၜေပၬန္လ၀္တၞး .......သအးကြဟ္သၝိကႜာ
ဿ,မၝးဟြံကုဪျခာ ............. ကြဟ္အာေဇ်ာ္ခေရာ္ .......ဂေစာ္ညံင္အးဆာဲ၊
ကြဟ္သၝိအးတုဲဗက္ ....... ဆက္အာလၸာ္ဍာန္ဂႜံင္ ..... ညံင္ဂြံရံင္သပၸဲါ
အိက္ေျပင္ဂႜၜဟြံပဲါ ......... ဂြံဆာဲအုိတ္အးဂႜံင္ ........ စံင္ဟြံကုဪေသွ္အာ။

ပုင္စိန္အုိတ္တုဲစုင္ ....... ကၬဳိပ္ပုင္လၱဴသပၸဲါ ...... သြက္နာဲအစိေႏၱ
ေျပင္ပုဗၺစိေတၱ ........... ညိေလ၀္ဟြံကႜိခန္ ...... ဂႜဳိင္တန္ေစတနာ၊
မုဥၥေစတနာ ............. ဟြံျခာသုီပရ ............. ပိ႑ပါတ္ပူဇာ
ရၜဂၜသုီဂါထာ .............. စိတၱာေမွာ၀္ဇၜေလာန္ ....ေကာန္မန္လ်ဳင္ဗုေဒၶ။

ပူဇၜက်ာ္တုဲအုိတ္ ......... စုိတ္ေတံစၞှအာပႜန္ ...... ဟြံခႜန္သြက္ေကာန္က်ာ္
ၾကာတ္ပၝာန္ဇန္ဂႜဳိင္သာ္...ဍာ္သဒၶါျဇဳင္ေလာန္...လၱဴေကာန္က်ာ္ဟြံေဆာတ္၊
စုတ္ပုင္ေပင္ပၝာန္ပႜန္...ဇန္စုတ္သုီဍာ္ေက၀္...ပေလ၀္ေကတ္ယာတ္ေဍာတ္
သုီဂါထာဇှေဖၬာတ္.... ေဍာတ္ေဇႝာ္ေကာန္ငၝာ္ဇှ ..... စၞှမံင္သင္ေကာန္က်ာ္။

သင္ေကာန္က်ာ္နာဲသာ ..... သိကၡာသုီဣန္ရှ ....... သၝှလလံမင္မြဲ
အတုိင္လအာနဲ ..... ၀ိနဲက်ာ္နာဲသာ ......... ႐ုင္သၝာဗြဲဗႝှ၀န္၊
ကၛေစွ္ပိ႑ပါတ္ .... ရံင္ညာတ္အာပန္ဟတ္ .... စုိတ္ထတ္လ်ဳင္ဇၞာပ္ဇန္
ေကာန္က်ာ္နာဲမွာဇန္ ..... ရန္ဖုဪလိုက္ ပလုိက္ ..... တသုိက္နာဂတ္မြဲ။

ဒကာညးေစ႟ာ္သင္ ........ ညာတ္သင္တအ္ကၛကႜဳင္ ...... ေလၝာ၀္တႜဳင္နဴဇေမၝာဲ
လံင္ပိ႑ညံင္ေပဲါ ...... မိပ္ေစာဲဂြံကုဪဒါန္ ...... ဒၞဳင္ဒါန္ထၸဳဦဘိကၡဳ၊
ဇၞာပ္ဒကာလံင္ဏာ .... နိဗၺာနႆ - ဆတ္ ... ပစၥေယာေဟာတု
တႜဒါန္ပုိယ္ဘိကၡဳ ...... ျဇဳင္ဂြဳတသုိက္တြဳဪ .... ကုဪစုိပ္နိဗၺာန္ေလာဲ။

လ်းသၞိင္တၝဲေတံဍဳိန္ ..... ကြဳိန္စရာဲေလ၀္ေဂါ၀္ ...... ေက်ာ၀္အကးတၞးတၜ
ေလၞတ္ေကာန္မန္ပုဦအၜ ..... ဇၞန္ပၠၜသုီေယန္သႝာင္ .... ပၠၜရာင္သပၸဲါေဂါ၀္၊
ေကႝာတ္အုိတ္စြံေခၞာံ ..... ေကာံဇန္ပၠၜညှသာ ......... လၜအာဖုဪဂြံေလၝာ၀္
ဗုီေဍာင္ပၠၜရာင္ေမာ၀္ ...... ကုဪေဂါ၀္ရာင္မာန္ရ ...... ဇၞာပ္ဘြၿပံင္တရၜ။

ရပ္ဂြံဇၞန္ပၠၠၜကုီ .......... သုီဿကၬဳိပ္ဍာ္နဳင္ ...... ေကာ္စုင္သုီသၠအ္ရဲ
႓ါပိမြဲေတာဲၿပဲ ...... ဿပါင္ဂုဏ္က်ာ္ျဗဳ ........ ျဂဳျဂဳေဂႜာဲတုိန္အာ၊
တုိန္စုိပ္ဘာလွာဲဍာ္ ...... ေလၝာ၀္က်ာ္အာတ္ဒၢဳိန္သှ...... သှမသုန္ညှသာ
ဇုိန္ပုိန္ကုဪသတၱာ ..... ဂါထာေဖၬာတ္ညှခုိဟ္ ...... အုိတ္တၞဳိဟ္သတ္ဂႜဳိင္တဲ။

အေလံကြာန္ပုိယ္မန္ ... ဂႜဳိင္တန္ဟုီဟြံအုိတ္ ....စုိတ္ေလ၀္ဍဳိန္ေဍာတ္ေလာန္
က်ာ္ေဇႝာ္တမႜာေစာန္ ..... ေကႜာန္ပၛဳင္ထ႟းလ၀္ဂႜံင္ ...... ညံင္ဘာသာဂြံသႜဳင္၊
ဒကာသင္လၞဳဟ္ေဟင္ ...... ယုိက္ေဂႜင္အာေဏာင္ေတွ္ .... ေသွ္႓က္ဟြံသ႐ုင္
ျပေ၀ဏှမန္စုင္ ......... ေရင္တႜဳင္တၞအ္ညးအဲ ...... ႐ုိဟ္တၝဲပုိယ္ဂုိတ္ေကၞာန္။


တႜဂုဏ္ခမနှယ

No comments: