Thursday, December 4, 2008

ဗုီရုပ္ဂမႜဳိင္


ဂေကာံနာဲစုိ၀္ ဍဳင္ေရ၀္ ဒဂုိန္မံင္သှလ ပၬဲဗုဒၶဂယာ


ဂေကာံတႜဂုဏ္အာစာ ဇာဂရ ေကုာံ ဒါယကာ

ဂေကာံတႜဂုဏ္အာစာ ဣႏၵသာရ ေကုာံ ဒါယကာ

No comments: