Friday, January 23, 2009

ပရုိင္ေလၝာ၀္က်ာ္


နဴစၞတ္တၝဲ ၁၀၊ ၀၁၊ ၂၀၀၉ စုဪကုဪစုိပ္ ၂၄၊ ၀၁၊ ၂၀၀၉ ဂွ္ ဂေကာံေလၝာ၀္ က်ာ္ေဇႝာ္ဘာကလ်ာဏမိတၱ ေကုာံ တႜဂုဏ္ဣႏၵက၊ ကြာန္ဆုကႜ ကၬဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ဂေကာံဒါယကာ၊ ဒါယိကာမန္ဂမႜဳိင္ ဗႝတ္ ၂၀ တႜ စုိပ္ကႜဳင္ေလၝာ၀္က်ာ္ ဗုဒၶဂယာ မဇၹ်ိမေဒသ အိႏၵိယတုဲ ဿစၞတ္တၝဲ ၂၁၊ ၂၂၊ ဂိတုဂ်ာန္နာ၀ါရှ၊ ၂၀၀၉ ဂွ္ ညးတအ္စုိပ္ကႜဳင္ ဗာရဏသှတုဲ ခမှမန္ ကတ္ပညာ အိႏၵိယ တႜဂုဏ္နာရဒသှရိ ရုီဗင္ေကတ္တာလ်ဳိင္တုဲ ပလံင္ေဂတ္ေႀက၀္ဗုဪေလၝာ၀္ အရွာံမိဂဒါ၀ုိန္ ဒႝာဲက်ာ္ႀတဲတြံဓ၀္ ဓမၼစက္ ေကုာံ အနတၱလကၡဏသုတ္ရ။
ဿဍဳင္အိႏၵိယ၀ြံ လၞဳဟ္ျပဟ္ျပဟ္ဏအ္ ခမှသင္မန္ ကတ္ပညာ ႏြံဗႝတ္ ထပ္ွဇကုေရာင္။

No comments: