Monday, February 9, 2009

ေဒၢတ္၀တ္ဗုဒၶဘာသာ

ဗြဲသၞ၀္၀ြံ ဆက္ပတုိန္ထ႟းကုဪ ပေရာပရာ ေဒၢတ္၀တ္ဗုဒၶဘာသာ အတုိင္က်ာ္ႀတဲတြံလ၀္ ဿသိဂၤေလာ၀ါဒသုတ္ ေတံေရာင္။

၀တ္ေကာန္ဇာတ္ ဒးပတုဲဿမိမ (၅) သာ္
(၁) ပြမဒးလြှပရာ ဗစဖ်ဳင္ မိကုဪမ႓ါ၊
(၂) ပြမဒးေကႜာန္႓ုိတ္ ကေမႜာန္ေကင္ကာ ဿသၝိမိမ႓ါ၊
(၃) ပြမဒးမင္မြဲ အခုိက္ကႝာ ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္၀ံသဂကူ၊
(၄) ပြမဒးဒုင္ဂုိင္ေကတ္ အာဲကၞာဲမဗဗြဲေထက္ႀကဳိက္၊
(၅) ပြမဒးပၚပရအ္ ဇုိန္ပုိန္ကာကုသုိလ္ ကုမိမ႓ါ မစုတိအာတုဲ။
၀တ္မိမ ဒးပတုဲလတူေကာန္ဇာတ္ (၅) သာ္
(၁) ပြမဒးေဆ၀္ဒ၀္ တာဒႝာနဴပြကေမႜာန္ သရာံပါပ္၊
(၂) ပြမဒးေစႝာန္ထ႟းကုဪ ကေမႜာန္ခုိဟ္ဆာဲၿပဲ၊
(၃) ပြမဒးကုဪကတ္ဗေတာန္ ကြတ္ပညာ၊
(၄) ပြမဒးထပ္ကုဪတဲ ဂႜာဲကုဪေကာန္ခအွ္ ေကာန္ခမာန္ မဗဗြဲေထက္ႀကဳိက္၊
(၅) ပြမဒးပၚပရအ္ ဇုိန္ကုဪအာဲကၞာဲ ပုိန္ဟာန္ အခိင္မဗဗြဲေထက္ႀကဳိက္။

၀တ္ကြး ဒးပတုဲလတူအာစာ (၅) သာ္
(၁) တႝဟ္နဂြံဒွ္ေ႐ွ္ေသွ္ ရၜဂၜအာစာ ပြမဒးဒလုိက္ကတုဪ နဴဒႝာဲဂဇအ္ကုီ၊ ပြမဒစးဒုင္တရၜကုီ၊
(၂) ပြမဒးၿပာပ္ ခသှကႜှစ ဇေရင္အာစာကုီ၊
(၃) ပြမဒးကလင္ ဂလာန္အာစာ ဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜကုီ၊
(၄) ပြမဒးေကႜာန္႓ုိန္ လြှပရာအာစာကုီ၊
(၅) ပြမဒးဂုိင္ ကတ္ဗေတာန္ေကတ္ ကြတ္ပညာ ဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜကုီ။

၀တ္အာစာ ဒးပတုဲလတူကြး (၅) သာ္
(၁) ပြမဒးေ၀တ္ ဒေလာံဗေတာန္ ေကာန္ကြးဇကု ဗြဲမဒးရးကုီ၊
(၂) အရာမေထက္ကုဪကတ္ဂွ္ ပြမဒးကုဪကတ္ ဗြဲမဒးရး၊
(၃) ပြမဒးဗေတာန္ကုဪ ကြတ္အလုံအုိတ္သုီ၊
(၄) ပြမဒးအပ္ၿပာပ္ကုဪ ဇေရင္သကအ္ရဲ မိႆဟာဲ မခုိဟ္ၿပဲ၊
(၅) ပြမဒးေဆ၀္ဒ၀္ နဴဘဲအႏၱရာယ္ အလုံအိုတ္သုီ။

၀တ္တႜသၝိ ဒးပတုဲလတူသမၻာ (၅) သာ္
(၁) ပြမဒးသၸဂ႐ု အဲပရဲကုီ၊
(၂) ပြမဟြံဟုီဂလာန္ ပၬဳဪပၬဳိက္ က၀ိုက္ထညက္ကုီ၊
(၃) ပြမမင္မြဲလ၀္ သစၥလတူသမၻာ ဇကုဇကုကုီ၊
(၄) ပြမဒးအပ္ၿပာပ္ ပုိန္ဟာန္လွဳဲလွာ္ အ၀ုဪဿသၝိကုီ၊
(၅) ပြမဒးမင္မြဲ ထံက္ပင္ကယ်ဳိင္ကယ်၀္ကုီ။

၀တ္သမၻာ မဒးပတုဲလတူတႜသၝိ (၅) သာ္
(၁) ပြမဒးေကႜာန္ကေမႜာန္ ၀တ္ေဇႝာ္၀တ္သၞတ္ ဗြဲမဒးရးကုီ၊
(၂) ပြမဒးထံက္ပင္ ကေလာေကာေဒံ သုီ႓ါလၸာ္ကုီ၊
(၃) ပြမဒးႏြံကုီဓ၀္သစၥ လတူႀတဳံတႜသၝိကုီ၊
(၄) ပုိန္ဟာန္ၿဒပ္ရတ္ မဂႜာဲပေကာံလ၀္ဂမႜဳိင္ ပြမဒးထိင္ဒက္ မင္မြဲလ၀္ ဗြဲမဒးရးကုီ၊
(၅) ပြမဒးေကႜာန္ ကေမႜာန္ကာဿသၝိ မဟဂြံလႝဳဟ္ကုီ။

၀တ္မိႆဟာဲ (၅) သာ္
(၁) ပြမထံက္ပင္သႜးပြး ကုဪေကတ္ကုီ၊
(၂) ပြမဟုီဂလာန္ သၬဳိက္မႜဳိက္ကုီ၊
(၃) ပြမေကႜာန္႓ုိန္ ဒတုဲဖုဪကုီ၊
(၄) ပြမဆက္ေဆာံ ဗြဲမတုပ္သၞဟ္ကုီ၊
(၅) ပြမမင္မြဲ ဂလာန္သစၥ ဂတိပါင္ကုီ။

၀တ္ဒါယကာ ဒးပတုဲလတူခမှသင္ (၅) သာ္
(၁) ပြမေကႜာန္႓ုိတ္ နကုဪကာယ မစုိန္သကုီ ေကုာံေမတၱာကုီ၊
(၂) ပြမဟုီ နကုဪပါင္ မစုိန္သကုီ ေကုာံ ေမတၱာကုီ၊
(၃) ပြမခ်ပ္ နကုဪစုိတ္ မစုိန္သကုီေ ေကုာံေမတၱာကုီ၊
(၄) ပြမဘိက္နိမန္ သြက္ကုဪဒါန္ ဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ ရၜဂၜကုီ၊
(၅) ပြမကုဪဒါန္ ထံက္ပင္ပစၥယ္ပန္ကုီ။

၀တ္ခမှသင္ ဒးပတုဲလတူဒါယကာ (၆) သာ္
(၁) ပြမဒးေဆ၀္ဒ၀္ စုဪဒႝာနဴပြသရာံပါပ္ကုီ၊
(၂) ပြမဒးဟုီတြံ ေစႝာန္ထ႟းပညဳင္ကုဪဂႜံင္ မခိုဟ္ၿပဲကုီ၊
(၃) ပြမဒးစြံဓ၀္ၿဇဟာန္ ဆာန္ဍဴကုီ၊
(၄) ဓ၀္ဟြံေကင္မိင္ဂွ္ ပြမဒးတြံထ႟း စှပ်းကုဪကုီ၊
(၅) ဓ၀္ေကင္မိင္လ၀္တုဲတုဲဂွ္ ပြမဒးထပ္ေသာင္ကလး ညံင္ဂြံကႜးစုိတ္၊
(၆) ပြမဒးပညဳင္ထ႟းကုဪ ဂႜံင္တရၜ သြ၀္၊ ၿဗဳီ၊ နိဗၺာန္။

စပ္ကုဪေဒၢတ္၀တ္ ဗုဒၶဘာသာ အတုိင္ကႜဳင္နဴ သိဂၤေလာ၀ါဒသုတ္၀ြံ ဆက္တုဲ ထမံက္ထ႟းအာပႜန္ေရာင္။
ကုဪဂြံဒွ္ ပူဂုဪေကာန္ဂကူ မၿပဲမသႜဳင္ညိ။

No comments: