Monday, February 9, 2009

၀င္အလာံသာသနာ

အလာံဟုီဂွ္ ဗြဲမဂႜဳိင္ ပုိယ္မႝိဟ္တံ သုင္ေစာဲတၜ ပၬဲအရာသဘင္ အခုိက္ကႝာေယန္သႝာင္ နာနာသာ္ရ။ အလာံဂွ္ ဒွ္သေကၤတ မေထက္ကုဪစၞတ္သမၱီစတုဲ ပၬဲအရာကေမႜာန္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုီ၊ ဿအရာမေကႜာန္ ပေရင္ဘာသာ သာသနာကုီ ပတူတၜအလာံ ညံင္မဟုီလၜပၱီကုဪ ပရိသာတ္ဂမႜဳိင္ကုီရ။
ပုိယ္ဂြံဆုဪ ေကတ္အလာံ နာနာသာ္ ပၬဲကုဪပစၥဳပၸန္ဏံ သၞးဟြံေသင္ ရံင္အာကု္၀င္ဗုဒၶဘာသာပုိယ္မၢး ပေရာပရာ အလာံဂမႜဳိင္ ဗြဲမခုိင္ကႜဳိက္ ထမံက္ထ႟းကႜဳင္ လ၀္ႏြံမံင္ရ။

ႏူကုဪအခိင္ကႜာေတံ ပၬဲကုဪဍဳင္အိႏၵိယ ဒဒွ္ရညးတံ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲတၜမံင္င္ အလာံနာနာသာ္ကုီဂွ္ ရံင္အာကုဪ လိက္၀င္တုဲ ဂြံတီေကတ္မာန္ရ။ ရံင္အာကုဪသာဓက ပၬဲလိက္၀င္တံမၢး ရပ္စပ္သုင္ေစာဲ တၜမံင္အလာံ အယာံမာတ္ပုိယ္ မႝိဟ္သၞးဟြံေသင္၊ ႓ုိန္ရေဒ၀တၜဂမႜဳိင္ မႝဳံကုဪဣဒၶိအာႏုဘၜ မေဇႝာ္တံေလ၀္ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲတၜမံင္ အလာံကုီဂွ္ ဂြံတီေကတ္ရ။ သၞိင္အိန္ သုီကုဪေဒ၀တၜ မဒွ္ကၬဳိပ္သၠဳိပ္ဂမႜဳိင္တံေလ၀္ ညးတံႏြံတၜကုဪအလာံအုိတ္ရ။

အလာံတံဂွ္ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲတၜ ပၬဲကိစၥေကင္ကာ ေဇႝာ္ေဇႝာ္မြဲရ။ ရံင္အာကုဪ ဥပမာသာဓကမၢး ဂႝက်ာ္ မဟာမာယာေဒ၀ီ (မဒွ္မိတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ) အေဃာကာလမစၜအာ ဍဳင္မိတိမဇကု သြက္ဂြံသႜးဂႜံဂ၀္ဂွ္ အလုံမြဲဂႜံင္ တရၜ ဍဳင္ကပၸိလ၀ွ္ ကုဪ ဍဳင္ေဒ၀ဒဟဂွ္ ကယ်ဳိင္ကယ်၀္ ပေလ၀္ပေလတ္လ၀္ နကုဪေဇႝာ၀္အလာံဂမႜဳိင္ရ။ သြက္ဂြံ ဒုင္တႜဳင္ တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မြဲဟာန္ေကုာံ ခမှသင္ မဒွ္ကြးက်ာ္ဂမႜဳိင္တံဂွ္ ပရိသာတ္မွာဇန္ ဂမႜဳိင္တံ သုိင္ခႝံလ၀္ ကႝာထးမၝဳဪ သုီကုဪပတၜလ၀္ အလာံဂမႜဳိင္ဂွ္ေလ၀္ ဂြံဆုဪေကတ္ ဿလိက္၀င္ရ။

ကာလခမှၿဗၜ သဃၤမိတၱာ မဒွ္ေဒံမဟိႏၵေထရ္ မကညဒုင္နင္ ကႝာင္ၿဇဲမဟာေဗာဓိဂွ္ အလုံမြဲဂႜံင္တရၜ ဍဳင္အိႏၵိယ ေတံကုီ သုီကုဪလၸာ္ ဍဳင္သိင္ဃုဪ (သှရိလကၤာ)ဏံ ၿပဳေၿပင္စှေရင္လ၀္ နကုဪေဇႝာ၀္အလာံဂမႜဳိင္တုဲ ဒုင္တႜဳင္ သၸေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜကုဪ ကႝာင္ၿဇဲမဟာေဗာဓိရ။ အတုိင္မဟာ၀ံသ မထမံက္ထ႟းလ၀္ ကာလသၞိင္ ဒု႒ဂါမဏိ သႜဳိင္ဓာတ္က်ာ္ သုိင္ခႝံက်ာ္ မဟာေစတှ ဿကုဪဍဳင္ အနဳရာဓပူရဂွ္ သၞိင္ဒု႒ဂါမဏိ တြှဗြဳိင္ေကတ္ ညးသၞတ္ ဗႝတ္မြဲလၝီကုဪဒစာံ(၁၀၀၈)၊ သုီကုဪမရပ္လ၀္ ေဇႝာ၀္အလာံ မႝဳံကုဪအရံင္ နာနာသာ္တုဲ သၸေ႐ွ္ေသွ္႐ၜဂၜ က်ာ္မဟာေစတှရ။

ရံင္ေကတ္ကုဪသာဓကတံဏံတုဲ ေဇႝာ၀္အလာံဂမႜဳိင္တံဂွ္ ဒွ္သေကၤတ သြက္ဂြံသၸေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ သြက္ဂြံလဟိင္စုိတ္ မွာဇန္တံ သြက္ဂြံညှသာ သၞဟ္သၞန္ေကုာံေရင္သကအ္ မဒွ္ရ။ ရံင္ကုဪအေခတ္အဆက္ဆက္၊ ေယန္သႝာင္ အခုိင္ကႝာအဆက္ဆက္၊ မရပ္စပ္သုင္ေစာဲကႜဳင္လ၀္ အလာံသာ္၀ြံတုဲ ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာ ညးတကအ္ သိင္ဃုဪဂမႜဳိင္္တံ ရန္တၞံကုဪ ဗုဒၶသာသနာ ဂြံေဇႝာ္ေမာ၀္ကုီ၊ ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာဂမႜဳိင္ ဂြံညှသာ သၞန္သၞန္ကုီ လ၀္စုိတ္သာ္ဏံတုဲ ေကႜာန္ဗဒွ္တုိန္ အလာံသာသနာရ။ ေကာန္ဂကူဗုဒၶဘာသာ ညးတကံသိင္ဃုဪတံဂွ္ ဒွ္ညးမကတုဪေကႜာန္ အလာံသာသနာ ဗြဲကုိပ္ကႜာအုိတ္ရ။ ဿေအဒှ (၁၉) ဗြ၀္ကႜံ ဗြဲႀကၜဏံ ကၬဳိပ္သကုိပ္ ဗုဒၶဘာသာ တႜပညာ မဒွ္ခမှခ႐ွ္ဂမႜုိင္ ဒက္ပတန္တုိန္ ဂေကာံမြဲ ေကာ္ဂး ``ဂေကာံကမၼတှေကာလမၺ´´ရ။ ညးမတႝီလုပ္ ဿကုဪဂေကာံဏံဂွ္ တႜဪပုိန္မဟာေထရ္ ဟိကၠဒုေ၀သဋသုမဂၤလ (ဥကၠ႒)၊ တႜှပုိန္ မိေဂတၱဳ၀ေတၱဂုဏနႏၵ၊ ေမစ္သ္ဒါန္ကာရ၀္ေလတ္ ေဟ၀၀ိထရဏ၊ မုဟႏၵိရမ္ ေအ ပှ ဓမၼဂုဏ၀ၯန၊ ၀ှလိယံ ေဒေအပ႐ူ၊ ခ်ာလ္ လာသ္ ေအ ေဒ သိလ္၀ ေအန္ ေအမ္ ဖာနေႏၵာေပတာ ေဒအပ႐ူ အုက္(ခ်္) ၀ှလယာန္ ပါနေႏၵာ၊ ခါရေလတ္ပုဇိထဂုဏ၀ၯန (ညးေရင္တႜဳင္ဖုဪ)။

သၸဟုိတ္ကုဪ တၝဲေ၀သာခ သဘင္ပသာ္ေပင္ (တၝဲက်ာ္ႀတဲတန္ပဋိသႏၶိ၊ တၝဲဒွ္က်ာ္၊ တၝဲသၸပရိနိဗၺာန္) မေကႜာန္ဗဒွ္ ဿကု္သႝာံခေရတ္ (၁၈၈၅) တုဲ ဒက္ပတန္လ၀္ ဂေကာံကမၼတှ၀ြံရ၊ ဒွ္မံင္အေခတ္ ေအင္ဂလိက္တံ အုပ္ဓုပ္ ပုိင္ၿပှလ၀္ ဍဳင္သိင္ဃုဪတုဲ ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာတံ ဒွ္မံင္သၞ၀္တဲ ေအင္ဂလိက္တုဲ ဟြံဂံင္ေကႜာန္ ဗႜးဗႜး႓း႓းရ။ ဟုိတ္နဴကုဪဂေကာံကမၼတှဏံ ကတုဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာတံေလ၀္ ကလိုက္ကၞဳဪတုိန္ တႝဟ္န ေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္ေ၀သာခ ဗြဲမသႜးပြးရ။ ဂကူေအင္ဂလိက္တံ ဂြိင္ေဖက္ ဍဳင္ကြာန္႐ုသံင္တုဲ မံင္ဟြံဂြံ ဒးကုဪအေခါင္ လေလာင္ႀတးဏာ တၝဲေ၀သာခ (ပသာ္ေပင္) မၢး ဒွ္တၝဲသႜးပြးရ။

အလာံသာသနာ၀ြံ ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ တကုဪအရံင္ (၆) သာ္ ဗြဲအတုိင္သၞ၀္ဏံရ။
(၁) အရံင္နှလာ = သာ္ဍဳီ ၊ (သာ္ေသႝင္ေတၝက္)
(၂) အရံင္ပှတ = သာ္ဍာ္မိတ္
(၃) အရံင္ေလာဟိတ = သာ္ဍာဲဗေကတ္
(၄) အရံင္ႀသဒါတ = သာ္ဗု
(၅) အရံင္မေဥၨႆထ = သာ္ကၜခေဍာင္ (သာ္ခ်ဳီ)
(၆) အရံင္ပဘႆရ = သာ္ႏွၜရၜ (အရံင္မႏွၜရၜတၜ ကုဪ အရံင္မသုန္သာ္ မဟုီကႜဳင္တုဲ)

က်ာ္ႀတဲ မစုိန္ဒွ္တၜ အာစာမႝိဟ္ေဒ၀တၜ မဒွ္ႀတဳံတႜပါရမှ ပုိင္ၿပှလ၀္ လက္သဏ္ႀတဳံ (၃၂) မတြံဂး မဟာပုရိသ လကၡဏ၊ ေကုာံ လက္သဏ္သၞတ္ (၈၀) မတြံဂး အသှတိအႏုဗ်ဥၨန သာ္၀ြံ ထမံက္ထ႟းလ၀္ ဿကုဪသုတၱႏၱ ပိဋကရ။ အရံင္ႀတၜသာ္၀ြံ ပုိယ္ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာဂမႜဳိင္ စၞတ္သမၱီလ၀္ နဒဒွ္သာ္အရံင္ မၿပဲၿပဲ မတၞးတိတ္ကႜဳင္ နဴကုဪ ခႏၶကာယက်ာ္ႀတဲရ။

႐ုဲစွ္ေကႜာန္ဗဒွ္လ၀္ အလာံသာသနာ နကုဪအရံင္ႀတၜသာ္ဏံဂွ္ ေထက္ႀကဳိက္မံင္ေဏာင္ သာ္၀ြံ ဂေကာံကမၼတှ ေကာလမၺတအ္ တုပ္စုိတ္သၸစၞတ္ သမၱီအုိတ္ရ။ အလာံသာသနာ မတုပ္လ၀္စုိတ္ဏံဂွ္ ဗြဲကုိပ္ကႜာအုိတ္ ထမံက္ထ႟း သၸၿပာကတ္ကုဪ ပရိသာတ္မွာဇန္ဂမႜဳိင္ ဿကုဪလိက္ပ႐ုိင္ မႝဳံယၞဳ `သရသ၀ိသႏၵရသ´ ဿကုဪသႝာံခေရတ္ (၁၈၈၅)၊ ဂိတုႚၿဗၜ (၁၇) ဂွ္ရ။ ပရိသာတ္မွာဇန္ ေကာန္ဗုဒၶဘာသာတံ ဂြံဆုဪေကတ္ အလာံသာသနာ မႝဳံကုဪအရံင္ႀတၜသာ္ မသၸလ၀္စႝး လ်းက်ာ္ႀတဲႀတၜသာ္ ဗြဲကုိပ္ကႜာအုိတ္ဂွ္ ပတၜလ၀္ ဿကုဪဘာ ဒိပဒုတၱရာမ၊ ကတၱေဟန မႝဳံမံင္ဇေရင္ ဍဳင္ေကာလမၺ (က၀္လာမ္ေဗာ) ရ။ တၝဲစပတၜလ၀္ အလာံသာသနာဏံဂွ္ ဒွ္တၝဲေ၀သာခ တၝဲသှဂိတုပသာ္ေပင္ ဿကုဪခေရတ္ (၁၈၈၅)၊ ဂိတုေမ (၂၇)။ တႜှပုိန္မဟာေထရ္ မိဂတၱဳ၀ေတၱဂုဏနႏၵဂွ္ ဒွ္ညးမစပတံ ပတူအလာံသာသနာ၀ြံ ကႜာအုိတ္ရ။

ဿကုဪသၞ၀္တဲ ဂကူေအင္ဂလိက္တံ မအုပ္ဓုပ္လ၀္ဂွ္ေဟင္ ေကာန္ဂကူဗုဒၶဘာသာ ညးတကအ္သိင္ဃုဪတံ ေကႜာန္ဗဒွ္သဘင္ တၝဲေ၀သာခ သုီကုဪမပတူလ၀္ အလာံသာသနာ မေကႜာန္လ၀္တၞိတုဲ ဒွ္သာမယခုိဟ္ တၝဲေတၞင္ သာ္၀ြံစၞတ္သမၱီ တၜအုိတ္ရ။ ပဟုိတ္နဴကုဪ ကသပ္ဂႝန္ နဴကုဪေကာန္ဂကူ အေမရိကာန္မြဲ မႝဳံယၞဳ ေဟန္ရှ သတိလ္အ၀္လ္ကတ္ တုဲ (ညး၀ြံ နဴဘာသာခေရတ္ယွာန္ဂွ္ ၿပံင္လုပ္ဒဒွ္ေကာန္ ဗုဒၶဘာသာမြဲတုဲ ဒွ္ညးမစပတံ ခ်ှဒရာင္ ေစႝာန္ထ႟းကုဪဂႜံင္တရၜ ပေရင္ပညာ ဗုဒၶဘာသာ ဿကုဪတကအ္သိင္ဃုဪ) အလာံသာသနာ နဴကုဪဗုီၿပင္ေႀတံဂွ္ ၿပံင္လွာဲပေလ၀္ေကႜံ ဗႝတ္ညိညရ။ အလာံသာသနာ မေကႜာန္လ၀္ကႜာဂွ္ ဒွ္မံင္ဗုီၿပင္ အ၀ဲဗႝတ္ဗ႟တ္ ဇမႜိင္ ဂႜိင္ေလာန္တုဲ ကာလေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္မြဲမြဲမၢး ဂြံရပ္က၀ၚဏာဂွ္ တင္၀ါတ္ဂါတ္ ႏြံမံင္ကုီရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ- ေဟန္ရှသတိလ္အ၀္လ္ကတ္ ဂြံညာတ္ေကတ္တုဲ ကုဪကသပ္ဂႝန္ သြက္ဂြံပေလ၀္ ဗုီၿပင္အ၀ဲဗႝတ္ဗ႟တ္ မတုပ္သၞဟ္ကုဪ အလာံကၞိန္ဍဳင္ရ။

အတုိင္ညးေတံ ကုဪကသပ္ဂွ္ ခမှသင္ဂမႜဳိင္ေလ၀္ တုပ္စုိတ္ ထံက္ဂလာန္အုိတ္ရ။ အလာံသာသနာ မကေလင္ ပေလ၀္လ၀္ ဗႝတ္ဗ႟တ္ဂွ္ မြဲေလွ္ပႜန္ သၸၿပာကတ္ ထမံက္ထ႟းဏာ ဿလိက္ပ႐ုိင္ `သရသ၀ိသႏၵရသ´ ဿကုဪသႝာံ ခေရတ္(၁၈၈၆)၊ ဂိတုႚၿဗၜ (၈) မဒွ္ရ။ ဿကုဪတၝဲသှ ဂိတုပသာ္ေပင္ ခေရတ္ (၁၈၈၆) ဂွ္ ပတူတၜအလာံ မကေလင္ ပေလ၀္လ၀္တၞိ ဂွ္ရ။ အလာံသာသနာ မကေလင္ပေလ၀္လ၀္ ဏံေဟင္ စုဪကုဪအခိင္လၞဳဟ္ ပုိယ္ဂြံဆုဪေကတ္ ဿသဘင္ေကင္ကာ စပ္ကုဪဗုဒၶဘာသာရ။

ပဟုိတ္နဴကုဪ အ႐ုီဗင္ အနာဂါရိကဓမၼပါလ ကုဪ ေဟန္ရှသတိလ္အ၀္လ္ကတ္ ပတိတ္တၜၿဇဟတ္တုဲ ဿကုဪခေရတ္ (၁၈၈၉) ဂွ္ ဿကုဪဍဳင္ဂ်ပါန္ေတံေလ၀္ စသုင္ေစာဲတၜ အလာံသာသနာ ႀတၜအရံင္ဏံကုီရ။ မြဲအဆက္ဓ၀္ ဿကုဪဍဳင္မန္ဗၞာေလ၀္ စသုင္ေစာဲကႜဳင္အုိတ္ရ။ မြဲအဆက္ကုဪမြဲအဆက္ ဟုိတ္နဴရပ္စပ္ သုင္ေစာဲကႜဳင္တုဲ အခိင္လၞဳဟ္ အလုံေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာ မႏြံမံင္ဿဂႜးတိဏံ သုင္ေစာဲတၜမံင္ အလာံသာသနာ နကုဪစႝး လ်းအရံင္ က်ာ္ႀတဲ ႀတၜအရံင္ဏံရ။

ဗြဲႀကၜ အလာံသာသနာဏံ ဂြံသၸစၞတ္သမၱီ အလုံေကာန္ဗုဒၶဘာသာ ဿဂႜးတိဏံဂွ္ ပဟိုတ္ကုဪ ပါေမာကၡ ဂ်ှပှ မာလလေသကရ ရ။ ညး၀ြံ ဒွ္ဥကၠ႒၊ ဒွ္ညးမဒက္ပတန္လ၀္ ဂေကာံဒဗလ်ဴေအဖ္ဗှ (ဂေကာံဗုဒၶဘာသာဂႜးတိ) မဒွ္ရ။

ကိစၥစပ္ကုဪ အလာံသာသနာဂွ္ ပါေမာကၡ မာလလေသကရ ပတုိန္ထ႟းလ၀္ ဿကုဪသဘင္ေကာံဓ႐ုီ ဒဗလ်ဴေအဖ္ဗှ မေကႜာန္ဗဒွ္တၜ ဿဍဳင္ကာႏၵှ (ဒႝာဲဓာတ္ေငၝက္က်ာ္တန္တၜ) တကအ္သိင္ဃုဪ ဿသႝာံခေရတ္ (၁၉၅၀)၊ ဂိတုေမ (၂၅) ဂွ္ရ။ ညးစႝးမတုိန္စုိပ္ သဘင္ေကာံဓ႐ုီဏံဖအုိတ္ ကလိဂြံတင္တုပ္စုိတ္ ကိစၥအလာံသာသနာ ပါေမာကၡ မာလလေသကရ မပတုိန္ထ႟းလ၀္ဂွ္ရ။ ပပတံနဴဂွ္တုဲ အလုံမြဲဂႜးတိ သၸစၞတ္သမၱီ အလာံသာသနာ မေကႜာန္ ဗဒွ္လ၀္ နကုဪအရံင္ႀတၜသာ္ဂွ္ရ။ အလာံသာသနာဂွ္ ဒွ္သေကၤတ သြက္ေကာန္ဗုဒၶဘာသာဂမႜဳိင္ ဂြံညှသာသၞဟ္သၞန္ မြဲကေရာံမြဲစြံ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ- အလာံသာသနာ၀ြံ တႝီလုပ္လၞိဟ္ အရာကိစၥေဇႝာ္ေဇႝာ္ မြဲက႑ သြက္ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာတံရ။

ပြမပတူ အလာံသာသနာဂွ္ ဒွ္ဟုိတ္ မထမံက္ကုဪ႐ုပ္ရၜ ညံင္ေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာဂမႜဳိင္ ဂြံဗွ္ဗႝဳဟ္ေကတ္ သာသနာက်ာ္ကုီ၊ ဒွ္ဟုိတ္သာသနာ ဂြံေဇႝာ္ေမာ၀္ကုီတုဲ အလုံေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာ ေထက္ကုဪဒးသၸ ေ႐ွ္ေသွ္ ရၜဂၜ၊ ေထက္ကုဪဒးပတူလ၀္ ဒႝာဲမသႜဳင္ၿပဲ၊ ေထက္ကုဪဒးစြံပတန္လ၀္ ညံင္ရၜအလာံကၞိန္ဍဳင္ကုီရ။

နဲဇိင္ဖ်ပ္ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲ အလာံသာသနာ .........
ကာလဇိင္ဖ်ပ္ အလာံသာသနာမၢး အ၀ဲေဇႝာ္ကုဪဒွ္၊ အ၀ဲေဍာတ္ကုဪဒွ္ ဗြဲဇမႜိင္ ဗြဲလနင္ ညံင္ရၜဗႝတ္ဗ႟တ္ အလာံကၞိန္ဍဳင္ကုီ ဒးေကႜာန္ေထက္ရ။ ကာလဇိင္ဖ်ပ္အရံင္မၢး သာ္အရံင္သၸပတံနဴ အရံင္နှလာ (သာ္ဍဳီ ၊ သာ္ေသႝင္ေငၝက္) တုဲ မသုန္သာ္အတုိင္ေလၞင္ မေစႝာတ္ထ႟းလ၀္လတူေတံဂွ္ ဗြဲဇမႜိင္ ဇိင္ဖ်ပ္တုဲ သာ္အရံင္ႏွၜရၜ မရနဳက္ကုဪႀတၜဂွ္ ဗြဲလနင္ ဇိင္ဖ်ပ္တၜညိ။

ကာလဒက္ပတုိန္ ပတူအလာံမၢး အရံင္သာ္နှလာ (သာ္ဍဳီ) ဂွ္ ဒးဒွ္ကႜာ ဒးႀကပ္ကုဪတုိင္အလာံဂွ္တုဲ သာ္အရံင္ႏွၜရၜ မြဲလၸာ္ေတံေလ၀္ သာ္ဍဳီဂွ္ ဒးမံင္လတူ၊ သာ္ကၜခေဍာင္ဂွ္ ဒးဒွ္လၸာ္သၞ၀္ရ။ တုပ္နဲသာ္ဂွ္ရ- ကာလဒက္ လကဲေဖ်ံ ကုဪဇုက္မၢး သာ္ဍဳီဂွ္ေဟင္ ဒးစုက္မံင္ကုဪဇုက္ဂွ္ရ။

ကိစၥေထက္ကုဪ ဒးပတူအလာံသာသနာ .....
- ဗြဲေတၞင္ ဿကုဪတၝဲက်ာ္ဒွ္ (၀ါ) တၝဲေ၀သာခဂွ္ အလုံေကာန္ဂကူ ဗုဒၶဘာသာတံ ေထက္ကုဪဒးပတူ အလာံသာသနာ ဿအ႐ွာံက်ာ္၊ အ႐ွာံဘာ၊ ဿဂတမုက္သၝိအုိတ္ရ။
- ေကႜာန္ဗဒွ္သဘင္ စပ္ကုဪဗုဒၶဘာသာ မပတံကုဪသဘင္က်ာ္၊ သဘင္လလးသၝာကထုိန္၊ သဘင္ပ၀ါရဏာ၊ သဘင္ေကာံဓ႐ုီသင္၊ သဘင္သၞာန္သြဟ္လိက္၊ သဘင္ပူဇၜဓ၀္ပဌာန္ သာ္၀ြံ ဒးပတူ အလာံသာသနာ ေထက္ရ။
- ဿေကင္ကာ မပတံက၀ၚက်ာ္၊ ပူဇၜဂုဏ္စရာဲ ခမှသင္၊ က၀ၚနဳင္မၝဳိလ္၊ က၀ၚအလံင္ထပုိယ္ ပယ်င္ တံေလ၀္ ေထက္ကုဪ ရပ္က၀ၚဏာ အလာံသာသနာကုီရ။
- ဿကုဪအ႐ွာံက်ာ္ကုီ၊ ဿကုဪအ႐ွာံဘာကုီ ေထက္ကုဪပတူလ၀္ အလာံသာသနာလၞဳိန္တုဲ ဿကုဪသၝိေလ၀္ လတူသၝိက်ာ္ (သိင္က်ာ္)တံဂွ္ အလာံသာသနာ အ၀ဲေဍာတ္ေဍာတ္ ပတူလ၀္လၞဳိန္ေထက္ကုီရ။

ဟဂပ္၀္သုင္ေစာဲ အလာံသာသနာ......
- အလာံသာသနာဂွ္ မပတံကုဪ ပြမလးလတူခုင္၊ ပြမသၸယာတ္လးဂဇအ္၊ ယာတ္လးသတိက္၊ ပြမသၸယာတ္ ဇုိတ္မုက္၊ ယာတ္ဇုိတ္တဲ၊ ပြမေထာံပရးလ၀္ ဒႝာဲဟဂပ္၀္တံဂွ္ သဒးေ၀င္ပဲါအုိတ္ရ။
- ကိစၥစပ္ကုဪ ဗုဒၶဘာသာ၊ စပ္ကုဪက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ ေဟင္ သုင္ေစာဲပတူ အလာံသာသနာညိ၊ သအာင္နဴေကင္ကာ က်ာ္ဓ၀္သင္တုဲ သုင္ေစာဲ အလာံသာသနာ ဟြံေထက္ရ။

အလာံသာသနာ မဒွ္သေကၤတ သာသနာတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲဂွ္ ကုဪဂြံတန္တၜ ဟှသ၀၀္မံင္ ဿဗလးအာကာသ ဇၞာပ္ဇၞာပ္ဒုိဟ္မာန္တုဲ သာသနာတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ႀသ၀္-- ကုဪဂြံတန္တၜ လုကၜအဓာန္ မဂႜိင္ေသၝာဲမာန္ညိ။ ။


ခ်ဴပတုိန္ထ႟း .... မင္ေဃာလြှ (ဍဳင္လၞဳိင္)

ၿပကုိဟ္နိႆဲ း The Buddhist Flag, by Sanath Nanayakhara
Published by W.F.B Dhammaduta Activities Committee, 1992

No comments: