Tuesday, November 13, 2007

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀) သာ္

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀) သာ္၀ြံ မစုိန္ဒွ္တၜ အရာသြက္ ေကာန္ဗုဒၶဘာသာတံ သြက္ဂြံပတုဲ စရင္ဓ၀္ကုသုဪေရာင္။ ဗြဲသၞ၀္ဂမႜဳိင္၀ြံ ႀကက္ထမံက္ထ႟းကုဪ သ႐ုပ္မဒွ္ ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀) သာ္ ဗြဲဘာသာပါဠိ၊ ဘာသာမန္ေရာင္။

၁။ ဒါန = ပြမသႜးပြး ကုဪဒါန္
၂။ သှလ = ပြမမင္မြဲ ကာယ၊ ပါင္စုိတ္ မတြံဂး မင္မြဲေဍာင္ဓ၀္သှလ
၃။ ဘာ၀နာ = ပြမေဇႝာ၀္ပၞ၀္ ဘာ၀နာ မတြံဂး သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ
၄။ အပစယန = ပြမေ႐ွ္ေသွ္ ရၜဂၜ ပူဂုဪမေထက္ကုဪ ေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ
၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ = ပြမဘုိင္ေကႜာန္ ဘုိင္ေရင္တႜဳင္ ပတုဲကုသုိလ္
၆။ ပတၱိဒါန = ပြမပၚပရအ္ ဇုိန္ပုိန္ၿပင္ဏာ ပုိန္ကုသုိလ္ဇကု မပတုဲလ၀္တုဲ
၇။ ပတၱာနဳေမာဒနာ = ပြမအုိဟ္တၞဳိဟ္ ဒုင္ေကတ္သာဓုကာ ပုိန္ကုသုိလ္ ညးမြဲသအာင္ မပတုဲလ၀္တုဲ
၈။ ဓမၼႆ၀န = ပြမကလင္ ပင္မွိင္ဓ၀္၊ ပြမဗွ္လိက္ဓ၀္
၉။ ဓမၼေဒသနာ = ပြမဟုီတြံပၞိင္ဓ၀္၊ ပြမဟုီသှကႜှ ပ႐ူပရာဓ၀္
၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ = ပြမမႝဳံကုဪေကြတ္ ပေတွ္ေကတ္ ကမ္၊ ကမ္ဖုိလ္ (ပၞမမႝဳံကုဪေကြတ္ မၵးရး လၢဴတပ္တး)

(၁) ဒါနမၢးဂွ္ သုီကုဪမလ်ဳင္ပေတွ္တၜ နကုဪဓ၀္သဒၶါ၊ သုီကုဪမပေတွ္တၜ ကမ္၊ ကမ္ဖုိလ္တုဲ ပြမသႜးပြး ကုဪဒါန္ ပုိန္ဟာန္ၿဒပ္ရတ္၊ ပြမကုဪဒါန္ မပတံကုဪ ပိ႑ပါတ္၊ စႝအာဟာရေဘာဇုိန္ ကုက်ာ္၊ဓ၀္၊သင္ရ။ ပေတွ္ေကတ္ ကမ္၊ကမ္ဇုိလ္မၢးဂွ္ ေကႜာန္ဍာံ ဂြံဍာံ၊ ေကႜာန္ကုသိုလ္ ၿပ၀ခုိဟ္ခုိဟ္ဍာံေတွ္ ဖုိလ္မတြံဂး ကုသုဪဂွ္ ႀကက္ဇုိန္ကုဪဇုဪ ခုိဟ္ခုိဟ္ကုီေဏာင္ ပြမပေတွ္ေကတ္ဂွ္ ေကာ္ခၜစ ပေတွ္ေကတ္ ကမ္၊ ကမ္ဇုိလ္ရ။ ဣ၀ြံသမၱီလ၀္ ေဂႜံေဂႜံညိ။

(၂) သှလမၢးဂွ္ ပြမမင္မြဲတၜ ကာယပါင္စုိတ္ မပတံသှမသုန္၊ သှဒစာံ၊ သှစွ္ေရာင္။

(၃) ဘာ၀နာမၢးဂွ္ ပြမေဇႝာ၀္ပၞ၀္တၜ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာေရာင္။ သမထဘာ၀နာမၢးဂွ္ မပတံပြမ ေဇႝာ္ပၞ၀္တၜ ဂုဏ္က်ာ္အရဟံ၊ ဗုဒၶါႏုႆတိ၊ ေမတၱာဘာ၀နာ၊ နိမိတ္မမိက္ကုဪမြဲမြဲေရာင္။ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာမၢးဂွ္ ပြမေဇႝာ္ပၞ၀္တၜ နာံ႐ုပ္ ဗုီဒွ္မံင္ဍာံဍာံ၊ ဗုီလုီမံင္ဍာံဍာံ နကုဪလကၡဏယာန္ပိ မတြံဂး အနိစၥ ပြမဟြံဗုိန္ဂႜိ၊ ဒုကၡ ပြမဒွ္မံင္ ဒဒုိက္သက္သက္၊ အနတၱ ပြမဟြံဂြံအလုဪအသှ ဖန္ဇက္ဟြံတုဲ ေရာင္သြံ။ ေဇႝာ္ပၞ၀္၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ၀ြံတုဲ စုဪကုဪကလိဂြံ ညာဏ္တီ႐ုပ္နာံတုဲ မစုိန္ဒွ္တၜ ဂႜံင္တရၜ တုိင္ပကၜ ေကာန္ဗုဒၶဘာသာတအ္ မတြံဂး နိဗၺာန္ရ။

(၄) အပစယနမၢးဂွ္ ပြမေ႐ွ္ေသွ္ ရၜဂၜ ပူဂုဪမေထက္ကုဪ ေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ မပတံက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္၊ မိမ၊ အာစာ ေကုာံ ညးမႝဳံကုဪဂုဏ္မေဇႝာ္၊ အာယုက္မေဇႝာ္၊ သှလမၿပဲတအ္ေရာင္။

(၅) ေ၀ယ်ာ၀စၥမၢးဂွ္ ပြမဘုိင္ေကႜာန္ ဘုိင္ပတုဲ ႐ုီဗင္ေရင္တႜဳင္ ေကင္ကာစရင္ ဓ၀္ကုသုိလ္ ညးမြဲသအာင္ကတုဪဒွ္ကုီ၊ ဘုိင္ေကႜာန္မပတံ သၝိသကအ္ရဲမိႆဟာဲ ေကႜာန္ကုသုဪ ဖာပ္သင္ကုီ၊ ဘုိင္ေကႜာန္ဿဘာကုီေရာင္။

(၆) ပတၱိဒါနမၢးဂွ္ ပြမပၚပရအ္ ဇုိန္ပိုန္ၿပင္ဏာ ပုိန္ကုသုဪဇကု မတုဲလ၀္တုဲေရာင္။ ညံင္ရၜအခိင္လၞဳဟ္ ဇၞာပ္ဇၞာပ္ပုိယ္ေကႜာန္ ကုသုဪတုဲမၢး ပုိယ္ပၚပရအ္ ဇုိန္ပုိန္ စ႐ုိဟ္ဍာ္ေရာင္။

(၇) ပတၱာနဳေမာဒနာမၢးဂွ္ ပြမအုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္၊ ဒုင္ေကတ္သာဓုကာ ပုိန္ကုသုဪညးမြဲသအာင္ မပတုဲလ၀္တုဲေရာင္။ အယာံမာတ္ အုိဟ္တၞဳိဟ္ဒုင္သာဓုကာ ပုိန္ကုသုဪညးမြဲသအာင္ မပတုဲလ၀္တုဲဂွ္ ကလိဂြံတိတ္ဗႜးနဴ ဘ၀ၿပဳိတ္မာန္တုဲ ဂြံဒုင္စသုိင္ တသုိက္မႝိဟ္ တသုိက္သြ၀္ မာန္ေရာင္။

(၈) ဓမၼႆ၀နမၢးဂွ္ ပြမကလင္ပင္မွိင္ဓ၀္ေရာင္။ ဂြံကလင္ပင္မွိင္ ဓ၀္ညးသပၸ႐ုိဟ္ဂွ္ ၿဇဳိင္သန္မံင္ေရာင္ သာ္၀ြံ က်ာ္ႀတဲတြံလ၀္ရ။

(၉) ဓမၼေဒသနာမၢးဂွ္ ပြမဟုီတြံထ႟းကုဪ ဓ၀္ေရာင္။ ပြမဟုီဓ႐ုီ သှကႜှတက္က်ာ ပေရာဓ၀္ေလ၀္ တႝီလုပ္လၞိဟ္ေရာင္။

(၁၀) ဒိ႒ိဇုကမၼမၢးဂွ္ ပြမမႝဳံကုဪေကြတ္ မလဂူတပ္တး မၵးရးတုဲ ပြမပေတွ္ေကတ္ ကမ္၊ ကမ္ဖုိလ္ေရာင္။

ဣ၀ြံ ဇၞာပ္ဇၞာပ္ေကာန္ ဗုဒၶဘာသာ ေထက္ကုဪသဒးဂုိင္ သမၱီလ၀္ ဒႝာဲပတုဲ စရင္ဓ၀္ကုသုဪ (၁၀) သာ္ ေကာ္ခၜစ ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀) သာ္ေရာင္။

No comments: