Tuesday, November 13, 2007

ဗုီ႐ုပ္သာသနိကဂမႜဳိင္

ဗြဲသၞ၀္ဂမႜဳိင္၀ြံ ဗုီ႐ုပ္သာသနိက ဂမႜိဳင္ေရာင္။

ဗုီ႐ုပ္ဏံ၀ြံ မဒွ္ဗုီတႝံၿဇဲ သှရိမဟာေဗာဓိ ဒကၡိဏသာခါေရာင္။
ဿသာသနာ (၂၃၆) သၞိင္အေသာက ဒုင္သဇုိင္တုဲ မွာေထရ္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ကၬဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ပတုိန္တတိယ သံဂါယနရ။ ႀကၜနဴဂွ္ သၞိင္အေသာက ဖေအာ၀္ဗလး ကုဪႀတးသာသနာ ဒစိတ္ဌာနတုဲ မဟိႏၵေထရ္ ကၬဳိက္ကၬဳိပ္တုဲ ၿပာပ္ကႜဳင္ ပတန္သာသနာ ဿတကအ္သှရိလကၤာ (ဍဳင္သိင္ဃုဪ)ေရာင္။ နဴဂွ္တုဲ ေဒံၿဗၜမဟိႏၵေထရ္ ခမှၿဗၜ မႏြံယၞဳ သံဃမိတၱာ (ေကာန္၀ုတ္သၞိင္အေသာက) ေရင္တႜဳင္နင္ ကႝာင္ၿဇဲေဗာဓိက်ာ္ဒွ္ မဒွ္ကႝာင္ဒုိဟ္သႜဳင္က်ာ မြဲကႝာင္ရ။ အခိင္ဂွ္ ဿဍဳင္သှရိလကၤာ သၞိင္ေဒ၀ါနံပိယတိႆ ဒုင္သဇုိင္တုဲ တုဪကလုတ္လ၀္ ကႝာင္ၿဇဲေဗာဓိ၀ြံေရာင္။ ကႝာင္ၿဇဲေဗာဓိ၀ြံ မဒွ္ကႝာင္ၿဇဲဒလာဲက်ာ္ နဴဗုဒၶဂါယာ အိႏၵိယ ေတံေရာင္။ ကႝာင္ၿဇဲေဗာဓိ၀ြံ အာယုက္သႝာံ (၂၃၀၀) သႝာံၿပင္ေရာင္။

ဗြဲသၞ၀္ဂမႜဳိင္၀ြံ ထမံက္ထ႟းကုဪ ဗုီ႐ုပ္ သံေ၀ဂဇနိယ (၄) ဌာနဂမႜဳိင္ေရာင္။


(၁) ဗုီ႐ုပ္လတူဏံ၀ြံ မဒွ္ဒႝာဲ ေကာန္သၞိင္သိဒၶတၱ သႜးဂႜံဂ၀္ေရာင္။ ေဗာဓိသတ္ ေကာန္သၞိင္သိဒၶတၱ၀ြံ ဿမဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)၊ ဂိတုပသာ္ေပင္၊ တၝဲသုိက္ဂွ္ သႜးဂႜံဂ၀္ နဴဂႝက်ာ္ သှရိမဟာမာယာ ဿဥဒ်ာန္အံင္ေရင္ လုမၺနှ မဒွ္အႀကာဍဳင္ေဒ၀ဒဟ ကုဪ ဍဳင္ ကပၸိလ၀ွ္ (လၞဳဟ္ဍဳင္နှပ၀္) ေရာင္။


(၂) ဗုီ႐ုပ္လတူဏံ၀ြံ မဒွ္ဒႝာဲတႝံၿဇဲေဗာဓိ ဒလာဲက်ာ္ေရာင္။ ဿမဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)၊ ဂိတုပသာ္ေပင္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါဂွ္ ေဗာဓိသတ္ ခမှသိဒၶတၱ အာစုိပ္ဒဒွ္က်ာ္ ကလိဂြံသဗၺညဳတညာဏ္ (ညာဏ္တီေကတ္ အလုံအုိတ္သုီ)၊ သယမၻဴတညာဏ္ (ညာဏ္မေလပ္ ဖအုိတ္ေကႜံကိေလသ ဓ၀္အာသ၀) ဿသၞ၀္တႝံၿဇဲေဗာဓိ (လၞဳဟ္ဗုဒၶဂါယာ၊ အိႏၵိယ) ေရာင္။ (တင္စၞတ္။ ။ တႝံၿဇဲေဗာဓိ ဂြံဆုဪညာတ္မံင္ လၞဳဟ္ဏံ၀ြံ ကေလင္ထပ္တုဪလ၀္တၞိေရာင္။ တႝံၿဇဲေဗာဓိ နဴတမ္အာဒိေတံဂွ္ ဟုိတ္နဴဒးဒုင္ ပလုီပလာ္ေကႜံတုဲ ဗြဲႀကၜ ညးတံကလိဂြံ မၿဇဲေဗာဓိ နဴကႝာင္ၿဇဲ ဒကၡိဏသာခါ နဴဍဳင္သှရိလကၤာတုဲ ကေလင္ထပ္တုဪလ၀္တၞိ ဿဗုဒၶဂါယာ၀ြံရ။ )


(၃) ဗုီ႐ုပ္လတူဏံ၀ြံ မဒွ္ဒႝာဲ က်ာ္ႀတဲ တြံဓ၀္ဓမၼစက္ ေကုာံ တြံဓ၀္ အနတၱလကၡဏသုတ္ေရာင္။ က်ာ္ႀတဲအာစုိပ္ ဒဒွ္က်ာ္တုဲ ဿမဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)၊ ဂိတုဒဂုိန္ေပင္၊ တၝဲသၝိသ၀္ဂွ္ သၸပဓာန္ကုဪ ခမှပဥၥ၀္ မသုန္ဇကု ေကုာံ ေဒ၀တၜ အိန္ၿဗဳီဂမႜဳိင္တုဲ က်ာ္ႀတဲတြံဓ၀္ ဓမၼစက္ ဿၿဂဳိပ္မိဂဒါ၀ုိန္ေရာင္။ စပ္ကုဪဓ၀္ဓမၼစက္တုဲ သြက္ေကာန္ ဗုဒၶဘာသာတံ ဂြံဂုိင္သမၱီဒး မိက္ဂြံလၜေသာင္ကုဪညိရ။ လၞဳဟ္ဂႜးက၀္တၝဲဏံမၢး စၞတ္သမၱီလ၀္ ဘာသာေဇႝာ္ (၄) ေရာင္။ ဿဘာသာေဇႝာ္ (၄) ဂမႜဳိင္၀ြံ ဘာသာလုဪဟြံဟုီ ပတုိန္ထ႟းလ၀္ နဒဒွ္စႝးဘာသာ ႏြံတၜအုိတ္ရ။ ေပႝာ၀္ဂွ္-- ဘာသာခေရတ္ယွာန္မၢး ႐ုပ္တုိင္မဒင္၊ ဘာသာဟိႏၵဴမၢး ႐ုပ္ေငၝက္ဃရး၊ ဘာသာေအတ္သလာမ္မၢး ႐ုပ္ခၬန္သႝံ ေကုာံ ဂိတုမြဲကေရက္ တႝဟ္တႝဟ္ေရာင္။
တုဲေတွ္ -- သြက္ပုိယ္ဗုဒၶဘာသာတံ မုဂြံဂုိင္စၞတ္သမၱီစေရာ? ပုစၦာ၀ြံ အဲ ညးခ်ဴလိက္ဏံေလ၀္ ဒးဒုင္သၞာန္မံင္ ပယ်တ္ပယ်တ္ရ။ သြဟ္ေဍံဂွ္ေသာင္မံင္ရ၊ ပုိယ္ပညဳင္ထ႟း နာ႐ုပ္ဓမၼစက္ဏံရ။

႐ုပ္ဓမၼစက္၀ြံ ဿဍဳင္မန္ပုိယ္ေတံ ေဏာင္ေတွ္ ညးတံေကႜာန္သၸလ၀္ (၂၄) အခန္တုဲ ခ်ဴဓဇက္လ၀္ မပတံ ေဟတုပစၥေယာရ။ ဆဂး - ဍဳင္ဗုဒၶဘာသာတႝဟ္၊ ေကာန္ဗုဒၶဘာသာ မပတံဍဳင္ေသံ၊ ဍဳင္သှရိလကၤာတံမၢး သုင္ေစာဲ ႐ုပ္ဓမၼစက္ တုိက္တုိက္႐ုိက္႐ုိက္ရ။ ဿ႐ုပ္ဓမၼစက္ ပုိယ္ဆုဪညာတ္မံင္ ညံင္ကုဪသြက္ ၀တ္ေႏွ၀္ဂႜဳင္ ဗုီစက္ သႜာကြှဂွ္ ႏြံကုဪအဓိပၸါယ္ေရာင္။ ပုိယ္ရံင္ဗြဲဗြဳိင္မၢး ဂြံဆုဪတၜ လၞိဟ္တႝင္ေတႝာ၀္ (၈) တႝင္ရ။ ဣဏံဂွ္ သၸလ၀္စႝးကုဪ ဓ၀္မဂၢင္ (၈) ေဍာင္ေရာင္။ တႝင္ေတႝာ၀္ (၈) တႝင္ဂွ္ ပုိယ္ရံင္ နဴတႝဳင္ေတံ တႝဳင္ဏံမၢး ပုိယ္ဂြံဆုဪ ဒွ္တၜ (၄) တႝင္ရ။ ဣဏံဂွ္ သၸလ၀္စႝး ဓ၀္သစၥ (၄) ေရာင္။ ဿဓ၀္ဓမၼစက္၀ြံ သ႐ုပ္ေကႜံဍန္ဍန္မၢး က်ာ္ႀတဲတြံထ႟းလ၀္ ဗုီဂြံတးပါယ္ေကႜံ အတၱကိလမထာ ႏုေယာဂ (ပြမဒုင္ ပ်ဲပ်ာံဟကုဇကုတုဲ ဂႜာဲဓ၀္)၊ ေကုာံ ကာမသုခလႅိကာ ႏုေယာဂ (ပြမေထႝန္စပ္ မဂ္ဂႜက္ ကုဪကိေလသ တဏွာ)။ တုဲပႜန္ -- က်ာ္ႀတဲတြံထ႟း ဓ၀္သစၥပန္ မတြံဂး ဒဒုိက္၊ ဟုိတ္ဂြံကတုဪဒွ္ဒဒုိက္၊ ပြမဖအိုတ္ေကႜံ ဒဒုိက္၊ ဂႜံင္တ႐ၜ မဒွ္ဟုိတ္ မဖအိုတ္ေကႜံဒဒုိက္ ဣ၀ြံ ဓ၀္သစၥပန္ေရာင္။ ဿဂႜံတ႐ၜ မဒွ္ဟုိတ္ မဖအုိတ္ေကႜံ ဒဒုိက္ဂွ္ က်ာ္ႀတဲထပ္တြံထ႟းကုဪ ေဍာင္ဓ၀္မဂၢင္ (၈) ေရာင္။ (ေဍာင္ဓ၀္မဂၢင္ (၈) ၀ြံ ဗြဲႀကၜ ထပ္ထမံက္ကုဪ ဗြဲႀတးပႜန္ေရာင္)။

ဟုိတ္ဂွ္ရ-- ပုိယ္ေကာန္ ဗုဒၶဘာသာတံ သၸလ၀္စႝး ဘာသာမၢး ဓမၼစက္ေရာင္။ `ဓမၼ´ ဟုီမၢးဂွ္ `ဓ၀္´၊ `စကၠၠ´ ဟုီမၢးဂွ္ လဂြံကုဪအရာမေဂတ္၊ သႜာေရာင္။ က်ာ္ႀတဲတြံဓ၀္ ဓမၼစက္ဟုီဂွ္ က်ာ္ႀတဲဗေဂတ္ ဖ်ပ္တၜ ဓ၀္အတၱကိလမထာႏုေယာဂ၊ ကာမသုလႅိကာႏုေယာဂ မဂပ္၀္တးပဲါတုဲ ကုဪဂုိင္ေကတ္ဓ၀္ မဇၨ်ိမပဋိပဒါ မတြံဂး မဂၢင္ (၈) မဒွ္ဂႜံင္တ႐ၜ တိတ္ဗႜးနဴဒဒုိက္၊ မဒွ္အရာမကႜဳိဟ္ခႜင္ တီေကတ္ဓ၀္ သစၥ(၄) ေရာင္။ တုဲပႜန္.... ဓ၀္ဓမၼစက္၀ြံ မစုိန္ဒွ္တၜ တြဟ္ေဍာင္ဓ၀္ တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ကုိပ္ကႜာအုိတ္ေရာင္။(၄) ဗုီထမံက္ထ႟းလ၀္ လတူဏံ႓ါဗုီ၀ြံ မစုိန္ဒွ္တၜ ဒႝာဲက်ာ္ႀတဲ သၸပရိနိဗၺာန္ေရာင္။ က်ာ္ႀတဲဒွ္က်ာ္တုဲ တြံဓ၀္ကုဪသတ္တံ လုကၜ (၄၅) ၀ွ္တုဲ ဿမဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)၊ ဂိတုပသာ္ေပင္၊ တၝဲအငၝာဂ္ွ က်ာ္ႀတဲသၸပရိနိဗၺာန္ ဿဍဳင္ကုသိနာရာံ၊ ဿဥဒ်ာန္ကႜအ္ပကၜ သၞိင္မလႅာ အႀကာတႝံအံင္ေရင္ ႓ါတႝံရ။

ဟုိတ္ဂွ္ဂွ္ရ... နဴကႜာက်ာ္ႀတဲ ဟြံဂြံသၸပရိနိဗၺာန္ဏီဂွ္ က်ာ္ႀတဲတြံလ၀္ ဿမဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ေတံ ``ႀယၜေကာန္ဂကူမြဲ မႝဳံကုဪစုိတ္ သဒၶါေစတနာ လ်ဳင္ပေတွ္က်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္တုဲ ဂြံကႜဳင္စုိပ္ ဗုဪေလၝာ၀္ ေဇႝာ္ပၞ၀္ဓ၀္ကုသုဪ ေကုာံ သံေ၀ဂ ဿဌာန္ (၄) ဌာန မတြံဂး ဌာန္သႜးပဋိသႏၶိ၊ ဌာန္ဒွ္က်ာ္၊ ဌာန္တြံဓ၀္ဓမၼစက္၊ ဌာန္သၸပရိနိဗၺာန္မၢး ကလိဂြံတိတ္ဗႜးနဴ ဒဒုိက္အပါယ္ (၄) မတြံဂး ၿပဳိတ္၊ နရက္၊ တိရစၧာန္၊ အသူရိကာဲ မာန္ေရာင္´´။

ေကာန္ဂကူမန္ ညးမႝဳံစုိတ္ မဍဳိန္ေဍာတ္ မလ်ဳင္ပေတွ္ ဗုဒၶဘာသာဂမႜဳိင္ ဂြံဆုဪညာတ္ေကတ္ ဗုီ႐ုပ္ဒႝာဲဌာန္ ဒတန္ သံေ၀ဂဇနိယ (၄) ဌာန ေကုာံ ဟုိတ္ပေရာပရာ၀ြံတုဲ ကုဪဂြံဒွ္ဓ၀္သဒၶါ ပှတိတုဲ ကုဪဂြံတိတ္ဗႜးနဴ ဒဒုိက္အလုံ အုိတ္သုီညိ။ ။

No comments: